home

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017
อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและอินเดีย ร่วมหารือแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในวาระครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ร่วมกันจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN-India Senior Officials Meeting) ครั้งที่ 19 เพื่อหาแนวทางในการประชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมายิ่งขึ้น ทั้งในประเด็นเรื่องความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงไซเบอร์ การค้าและการลงทุน สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และการศึกษา เพื่อเป็นการเชื่อมโยงคนกับคนเข้าด้วยกัน ตามกรอบความร่วมมือด้านสังคม-วัฒนธรรม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสนใจต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและข้อพิพาททะเลจีนใต้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจากอินเดียได้ยืนยันที่จะสนับสนุนกลไกการพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response