home

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน พ.ศ. 2568

พฤษภาคม 1, 2017
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน พ.ศ. 2568

สำนักเลขาธิการอาเซียน เผยแพร่วิดีโอเรื่อง “แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน พ.ศ. 2568” (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกับสร้างสำนึกร่วมของการเป็นประชาคมให้มีความเข็มแข็ง ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่

(1) โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Infrastructure)

(2) นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation)

(3) การเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ (Seamless Logistics)

(4) ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแล (Regulatory Excellence)

(5) การเคลื่อนย้ายของผู้คน (People Mobility)

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response