home

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

พฤษภาคม 9, 2017
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 31 หน่วยงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ผลการประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ด้านกฎหมายรับรองประชาคมอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และได้หารือถึงผลการดำเนินงานและการผลักดันให้ความตกลงต่าง ๆ ภายในอาเซียนมีผลอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขหรือหาทางออกในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งรับทราบผลการระดมสมองเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ประเทศไทยยังเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในเรื่องผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอาเซียน ไทยยังได้ผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน ความร่วมมือด้านบริหารจัดการชายแดน และการป้องกันภัยคุกคามท้าทายรูปแบบใหม่ รวมทั้งการเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 โดยร่วมมือกับภาคีนอกอาเซียน อาทิ สหประชาชาติ และธนาคารโลก

แหล่งที่มา mfa.go.th

Leave A Response