home

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 13, 2017
การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วยชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมประชุมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน+3 หรือ AFMGM+3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประธานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) รองเลขาธิการอาเซียนและรองผู้อำนวยการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMP) เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเห็นว่า เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 จะยังแข็งแกร่งและเติบโตได้ดีในปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 ภูมิภาคเอเชียจะคงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการดำเนินมาตรการเพื่อปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินนโยบายมหภาคเพื่อความมั่นคง (macroprudential policy) ที่มีประสิทธิภาพและมีความระมัดระวัง แม้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ดีจากภาคการผลิตและการค้าที่กำลังฟื้นตัว แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการดำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า และการดำเนินนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าแต่ละประเทศจำเป็นต้องดำเนินนโยบายแบบผสมผสาน (Policy Mix) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ขณะเดียวกัน ก็ต้องดำเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างสมดุลและทั่วถึง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ (1) การหารือความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) (2) การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานในระยะปานกลางของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไก CMIM และ (3) ความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ประกาศวิสัยทัศน์โยโกฮามา (Yokohama Vision) ในการกำหนดทิศทางความร่วมมือของอาเซียน+3 โดยครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการรองรับผลกระทบของภูมิภาคอาเซียน+3 และการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียน+3

แหล่งที่มา asean.org และ thaigov.go.th

Leave A Response