home

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

พฤษภาคม 13, 2017
อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

อาเซียนและองค์การยูเนสโก หันมาให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ชาติสมาชิกอาเซียน และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกในอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน อันมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

นายแฟรงค์ ลารู (Mr. Frank La Rue) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและข้อมูลของยูเนสโก กล่าวเน้นย้ำว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา ด้วยการรวบรวมเนื้อหาที่ปรากฎบันทึกลงในเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งต่อให้แก่คนรุ่นต่อไป

เมื่อปี 2555 ยูเนสโกได้จัดตั้งโครงการที่ชื่อว่า “ความทรงจำของโลก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกที่พบตามแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response