home

สิงคโปร์หนุนใช้ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมไฮเทค

พฤษภาคม 16, 2017
สิงคโปร์หนุนใช้ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมไฮเทค

สิงคโปร์สนับสนุนการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ หวังใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร

สิงคโปร์นำร่องใช้ที่ดินประมาณ 600 ตารางเมตร (60 เฮกเตอร์) สำหรับปลูกพืชผลทางการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วย หวังใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ไปพร้อมกับการรองรับการความต้องการทางอาหารของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้

นายอีริค อึ้ง (Eric Ng) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Apollo Aquaculture เปิดเผยว่า ทางบริษัทผลักดันการเลี้ยงปลาแนวตั้งให้มีขนาดสูงขึ้นเพื่อลดพื้นที่ใช้สอด ซึ่งสอดคล้องกับรัฐที่ต้องการสร้างระบบเกษตรกรรมที่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วย ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

ที่ผ่านมา สิงคโปร์นำเข้าอาหารจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 90 เพื่อนำมาสนองความต้องการของผู้คนภายในประเทศ อีกทั้ง อาหารที่นำเข้ายังมีราคาที่ค่อนข้างสูง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดที่เกิดขึ้นในบรรดาประเทศผู้ส่งออก ส่งผลให้การดูแลรักษาอาหารมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

แหล่งที่มา: financialtimes.com

Leave A Response