home

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

พฤษภาคม 16, 2017
AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3 (ASEAN+3 Regional Economic Outlook) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเชื่อมโยงกับตลาดการเงิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave A Response