home

บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 17, 2017
บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

บรูไนแก้ไขกฎหมายบริษัทเพื่อส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจง่ายขึ้น

1-Title2-1024x687

กระทรวงการคลังของบรูไนแถลงว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ องค์สุลต่านผู้เป็นประมุขของบรูไนได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายบริษัท (Companies Act) ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขครั้งนี้คือ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการให้สิทธิสำหรับผู้มีทุนน้อย

กฎหมายแก้ไขดังกล่าวมีผลนับจากวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวมถึงการแก้ไขให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในกฎหมายนั้น โดยการเพิ่มข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญเป็นการประชุมพิเศษไม่น้อยกว่า 21 วัน ตลอดให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทและให้ความเห็นชอบก่อนการประชุม เป็นต้น

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

รัฐบาลบรูไนเซ็น MoU บริษัทเอกชนสิงคโปร์เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

p06-1_20170504

รัฐบาลบรูไน บริษัท Darussalam Assets Sdn Bhd ซึ่งเป็นริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังบรูไน และบริษัท China Fortune Land Development หรือ CFLD (สิงคโปร์) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MoU เพื่อสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์หุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน (PPP) ในบรูไน  ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะมีการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร บริเวณริมแม่น้ำ Jerudong และพื้นที่ภาค Tungku เพื่อพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ตามโมเดลของ CFLD

ในระหว่างพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Dr Mohd Amin Liew bin Abdullah รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ด้านการลงทุน) ของบรูไน  ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและซีอีโอของ Darussalam Assets กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะกรุยทางสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่าง CFLD กับรัฐบาลบรูไน โดยรัฐบาลบรูไนและ Darussalam Assets เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือยุทธศาสตร์นี้ แสดงให้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ CFLD อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ

รัฐบาลบรูไนกำลังเดินหน้ากระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว หรือ “Brunei Vision 2035” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการศึกษา ทักษะ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ขณะที่ บริษัท CFLD เป็นผู้นำโลกด้านการพัฒนาชุมชนเมืองแบบบูรณาการ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุน การพัฒนา และการจัดการเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในตลาดสำคัญๆ ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

แหล่งที่มา brudirect.com และ thaipr.net

Leave A Response