home

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 29, 2017
การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งหารือความคืบหน้าการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลโดยเร็วตามที่ผู้นำได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

รัฐมนตรีจากทั้ง 16 ชาติสมาชิก RCEP ต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะแนวโน้มนโยบายการปกป้องตลาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคอย่างทั่วถึง

รัฐมนตรีอาเซียนและคู่เจรจาตระหนักถึงการประกาศผลสำเร็จของการเจรจา RCEP อย่างมีนัยสำคัญในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี และผลักดันให้ทุกประเทศร่วมกันเจรจาให้สำเร็จลุล่วง แม้มีเรื่องต่อรองและท้าทายกันมาก แต่ทุกประเทศต้องผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสามารถมีข้อสรุป 2 บท คือข้อบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และข้อบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่บทอื่นๆ ก็กำลังเร่งหารือให้ได้ข้อสรุป และรัฐมนตรีมีความยินดีอย่างมากกับก้าวย่างสำคัญของการเจรจาเปิดตลาดเพิ่มเติม ทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมถึงข้อผูกพันด้านการลงทุนแต่เห็นว่าสมาชิกยังต้องเร่งปรับปรุงข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป โดยให้คำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศด้วย อีกทั้งเน้นย้ำว่าจะต้องบรรลุผลสำเร็จให้ได้อย่างสมดุลในทุกประเด็นเจรจา โดยขอให้สมาชิกทุ่มเทเพื่อเร่งเจรจาประเด็นที่เหลืออยู่และให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในการเจรจาแต่ละรอบ

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2560 อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership –Trade Negotiating Committee: RCEP–TNC) ครั้งที่ 18 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศสมาชิก RCEP ยังคงหารืออย่างต่อเนื่องในประเด็นการเปิดตลาดสินค้า ซึ่งล่าสุดประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ได้ยื่นแลกเปลี่ยนข้อเสนอเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม (Second Offer) ระหว่างกัน ส่วนความคืบหน้าในการเจรจาด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ประเทศสมาชิก RCEP สามารถสรุปท่าทีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ร่วมกันได้ จำนวน 269 รายการ ส่งผลให้รายการสินค้าที่ตกลง PSRs ร่วมกันได้ จำนวนทั้งสิ้น 1,131 รายการ คิดเป็น 21.73% ของรายการสินค้าทั้งหมด ณ ระดับพิกัดศุลกากร 6 หลัก

แหล่งที่มา dtn.go.th และ ryt9.com

Leave A Response