home

บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

มิถุนายน 14, 2017
บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

บรูไนเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดอันดับสามของโลก

brunei

องค์การอนามัยโลกเผยแพร่สุขภาพระดับโลก 2017 (Global Health Observatory 2017) ระบุว่า บรูไนเป็นประเทศที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีความเข้มข้นของ “อนุภาคขนาดเล็ก” ในอากาศของเขตเมืองปริมาณต่ำ

ขณะที่เกาะโซโลมอนมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลกที่ระดับค่า 5.0 ถัดมาเป็นประเทศนิวซีแลนด์ระดับค่า 5.2 ส่วนบรูไนอยู่อันดับ 3 ที่ระดับค่า 5.4 และออสเตรเลียในอันดับ 4 มีระดับค่า 5.8

ในรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 หรืออนุภาคขนาดเล็กๆ ในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ถือว่าเป็นสารก่อมลพิษที่อันตรายที่สุด โดยสามารถพบได้ในเขม่า ควันบุหรี่และฝุ่น โดยเมื่ออนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้เข้าไปอยู่ในปอดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหอบหืดและโรคปอดเรื้อรัง

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนประกาศกฎหมายใหม่เพื่อปกป้องผู้ลงทุนรายย่อย

p08-1_20170527

ผู้ลงทุนรายย่อยในบรูไนสามารถที่จะอุ่นใจขึ้นมาด้วยการมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย กฎหมายใหม่ดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานการเงินบรูไน (AMBD) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวดจะช่วยปกป้องผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท

การริเริ่มล่าสุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ระดับความง่ายในการทำธุรกิจในบรูไนให้ดีขึ้นตามแนวทางของธนาคารโลก ทั้งนี้ การปกป้องผู้ลงทุนรายย่อยภายใต้การจัดอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลกมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ

ความริเริ่มดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบรูไนในการแสวงหาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายที่ทันสมัยและขยับอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลกให้สูงขึ้นด้วย

ดัชนีการปกป้องผู้ลงทุนรายย่อยเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการจัดอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลก และเป็นการวัดความเข้มแข็งในการปกป้องผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทในการต่อต้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดโดยผู้บริหาร

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

Leave A Response