home

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

มิถุนายน 21, 2017
สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนช. เข้าร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th อันเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) รัฐธรรมนูญของทั้ง 10 ประเทศ พร้อมจัดทำระบบการเปรียบเทียบตามหมวดหมู่ (2) กฎบัตร ปฏิญญาอาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่างๆของอาเซียน และประเทศคู่เจรจา และ (3) กฏหมายตามเป้าหมายความร่วมมือของประชาคมอาเซียน

สำหรับเป้าหมายในการเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นฐานข้อมูลอันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนให้สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพัน ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งของไทยในการก้าวสู่ประชาชนอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา: dailynews.co.th

Leave A Response