home

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

กรกฎาคม 31, 2017
อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

อาเซียนหารือแนวทางเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการความเรื่องด้านภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 มีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู้พิการในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ และการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติให้แก่ผู้พิการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกับแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทั้ง 3 ด้านข้างต้น พร้อมกับการสนับสนุนให้มีการออกแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคโดยลงรายละเอียดไปในเรื่องสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้พิการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงได้รับ

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังเน้นย้ำด้วยถึงสิทธิของผู้พิการในการทำงาน การจ้างงาน และการประกอบธุรกิจนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 27 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ

การประชุมในครั้งที่มีหลายภาคส่วนเข้าร่วม ได้แก่ คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมและคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติองค์การเพื่อผู้พิการ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF) และ Australian Aid

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response