home

มาเลเซียอนุญาตให้Uber และ Grab เปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมาย

สิงหาคม 3, 2017
มาเลเซียอนุญาตให้Uber และ Grab เปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมาย

Uber และ Grab เปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมายแล้วในมาเลเซีย

สำหรับขั้นตอนแรกในการปรับเปลี่ยนให้บริการ e-Hailing เช่น Uber และ Grab ถูกกฎหมาย เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการขนส่งสาธารณะทางบก พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ปีพ. ศ. 2530 โดยพรบ.ทั้งสองฉบับได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซีย การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องผ่านวุฒิสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ

ภายใต้การแก้ไขพรบ.ดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องเป็นเจ้าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจกลางที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาออกใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ แต่จะไม่สามารถมอบกิจการหรือโอนให้ผู้อื่นไปประกอบธุรกิจแทนตนได้ โดยคณะกรรมการการขนส่งสาธารณะทางบก (SPAD) เป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตในคาบสมุทรมาเลเซีย ขณะที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รถยนต์เชิงพาณิชย์ (CVLB) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตในซาบาห์และรัฐซาราวัก
การแก้ไขพรบ.ครั้งนี้ยังเพิ่มในส่วนของความผิดในฐานที่บุคคลใดทำร้าย ข่มขู่ หรือขัดขวางผู้ที่มีส่วนร่วม และใช้บริการ e-hailing ผู้ถูกตัดสินว่าผิดตามพรบ.อาจต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 1,000 ริงกิต และจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา thestar.com

Leave A Response