home

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

สิงหาคม 9, 2017
ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน  โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานกับองค์การการค้าโลกและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าแห่งชาติ (National Committeeon Trade Facilitation: NCTF) ตามบทบัญญัติในความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า หรือ Trade Facilitation Agreement (TFA) ภายใต้ WTO โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดยมีกระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ) และกรมศุลกากร เป็นฝ่ายเลขานุการ

ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อจำนวนสมาชิก WTO เกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด (110 ประเทศ จากทั้งหมด 164 ประเทศ) ให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออกสินค้า ลดความซับซ้อนและแก้ไขกระบวนการที่ยุ่งยากเป็นอุปสรรคต่อการค้า รวมทั้งนำเทคโนโลยีและระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนมาใช้ เพื่อลดต้นทุนทั้งด้านการเงิน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของขั้นตอนการนำเข้า ส่งออก และการผ่านแดนของสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก ขณะนี้มีจำนวนประเทศที่ให้การยอมรับพิธีสารแล้วทั้งหมด 121 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เช่น จีน (คู่ค้าอันดับที่ 1) ญี่ปุ่น (อันดับ 2) สหภาพยุโรป (อันดับ 3) สหรัฐอเมริกา (อันดับ 4) และสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา tn.go.th

 

Leave A Response