home

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

สิงหาคม 11, 2017
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย   ได้มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาการค้าสินค้า

 

โดยประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดรอบที่ 2 แม้ยังไม่สนองตามเป้าหมายสำหรับการยื่นเปิดตลาดรอบที่ 2 ซึ่งอาเซียนต้องการให้มีสัดส่วนสินค้าที่จะยกเลิกอัตราศุลกากรในที่สุดที่ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาเซียนจึงพยายามผลักดันให้มีการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ควบคู่ไปกับการหารือรูปแบบการเปิดตลาด (Modality)

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังคงกังวลว่าการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจา โดยเฉพาะประเทศที่ยื่นข้อเสนอต่ำจะได้เปรียบประเทศที่ยื่นข้อเสนอสูงกว่า

ขณะที่การค้าบริการ ได้มีการยื่นข้อเสนอปรับปรุงการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมแล้ว 2 รอบ โดยในการประชุมรอบนี้ ประเทศสมาชิกได้มีการหารือถึงแนวทางการเปิดตลาดที่ใหม่และเปิดกว้างในรูปแบบข้อสงวน (Negative List Approach) ประเทศสมาชิกได้มีการหารือถึงแนวทางการเปิดตลาดที่ใหม่และเปิดกว้างในรูปแบบข้อสงวน (Negative List Approach) ทั้งนี้ เห็นว่าการจัดทำความผูกพันในลักษณะนี้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคการค้าบริการ เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์ ธุรกิจการจัดงาน ธุรกิจโลจิสติกส์ การบิน และการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน RCEP ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ทางการค้าในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ที่อาจกระทบต่อกฎระเบียบภายในของหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีการรับฟังความเห็นจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ทั้งจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

แหล่งที่มา dtn.go.th

Leave A Response