home

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

กันยายน 9, 2017
ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

คณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ได้เข้าร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ วมกับสมาชิกประเทศแม่โขง – ล้านช้าง อีก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน นับเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ MLC

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันโดยผ่านกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของประเทศสมาชิก การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสมาชิกที่มีพรมแดนติดกัน โดยการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น การตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังสนับสนุนการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคผ่านการยกระดับความตกลงอาเซียน – จีน และเร่งหาข้อสรุปการเจรจา RCEP

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง พบกันครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีการประกาศจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 6 ด้าน ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านความเชื่อมโยง 2) คณะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพในการผลิต 3) คณะทำงานด้านความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4) คณะทำงานด้านความร่วมมือทรัพยากรน้ำ 5) คณะทำงานด้านการเกษตร และ 6) คณะทำงานด้านการลดความยากจน

สำหรับคณะทำงานด้านความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของ MLC จะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2561 ที่กัมพูชา

แหล่งที่มา dtn.go.th

Leave A Response