home

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

กันยายน 9, 2017
อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

ระบบ E-commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสที่หลากหลายสำหรับบริษัทและนักลงทุนรวมทั้ง SME โดยการลดอุปสรรคเพื่อเข้าสู่และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ในเวลาเดียวกันนั้น อินเทอร์เน็ตก็เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาถูก พร้อมกับมีสินค้าและบริการให้เลือกได้หลากหลายมากขึ้น

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการซื้อขายข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ทำให้รัฐบาลต่างๆ หาแนวทางมาปกป้องและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

จากประเด็นข้างต้น อาเซียนได้จับมือกับเกาหลีใต้เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในระดับภูมิภาคและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสืบสวนและจัดการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

การประชุมระดมความคิดเห็นสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เกาหลีใต้และสหภาพยุโรป

ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการปกป้องผู้บริโภค คณะกรรมการประสานงานของอาเซียนในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันการค้าและคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป และผู้บริโภคจากนานาชาติ

แหล่งที่มา asean.org

Leave A Response