home

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

กันยายน 12, 2017
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบร่วมมือแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 7 ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีประเด็นสำคัญคือ สรุปการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงปี 2014-2017 และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง

สำหรับความร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 6 ด้าน เช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย สร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านโครงการคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวเศรษฐกิจข้ามชาติ พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆอย่างยั่งยืน

ขณะที่การปิดการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ของที่ประชุม ตลอดจนแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี 2017-2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 8 นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ภายในปี 2018

ขณะที่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) ครั้งที่ 10 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีนาย Rex Tillerson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ได้รับรองข้อเสนอโครงการ Mekong Water Data Initiative ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการสำหรับการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงทั้งจากแหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของอนุภูมิภาคในการตัดสินใจด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ถ้อยแถลงการณ์หลังการประชุมเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิก LMI การเร่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ LMI ค.ศ. 2016-2020 (Master Plan of Action to Implement the Lower Mekong Initiative 2016 – 2020) การดำเนินการโครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Infrastructure Partnership) รวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Friends of the Lower Mekong) และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ในวันเดียวกันนี้ ยังมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 (10th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีนาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและรับรองถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซึ่งติดตามความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือตาม New Tokyo Strategy 2015 แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่อประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการดำเนินงานตามข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่นกับลุ่มน้ำโขง

ที่ประชุมตระหนักถึงความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาเชิงคุณภาพ (Quality Development) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และความมั่นคงของมนุษย์ในภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น อาทิ Green Mekong Forum ครั้งที่ ๕ ที่กรุงเทพฯ จะเป็นเวทีเพื่อหารือและส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ได้

สุดท้าย เป็นผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – คงคา ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ศกนี้ โดยที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคต ร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุม และขอบคุณอินเดียสำหรับการมีบทบาทในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและยินดีต่อหัวข้อการประชุม “สร้างความเชื่อมโยงที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ประชุมชื่นชมการจัดการประชุม Policy Dialogue ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

แหล่งที่มา vovworld.vn และ mfa.go.th

Leave A Response