home

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

กันยายน 14, 2017
อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (competition law)

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละชาติได้ดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างบูรณาการและการแข่งขันของตลาดเดียวที่มีพลวัตและมีฐานการผลิตในประชาคม

การหารือของคณะทำงานนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของร่างกรอบความร่วมมือภูมิภาคที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือชั่วคราว โดยกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป ขอบเขตความร่วมมือที่อาจเป็นไปได้ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี

ตัวแทนคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในอาเซียนได้หารือในองค์ประกอบที่สำคัญและจุดเริ่มต้นความร่วมมือว่าด้วยนโยบายการแข่งขันและกฎหมายที่จะจะนำไปรวมอยู่ในกรอบความร่วมมือภูมิภาค และเมื่อการร่างกรอบความร่วมมือภูมิภาคสำเร็จแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคในเรื่องนโยบายแข่งขันและกฎหมาย  ซึ่งจะนำไปใช้ในประเทศอาเซียนทั้งหมดภายในปี 2563

แหล่งที่มา asean.org

Leave A Response