home

ลาว (16-31 ส.ค. 60)

กันยายน 18, 2017
ลาว (16-31 ส.ค. 60)

ไทย-ลาว ร่วมถกปัญหาด้านแรงงาน

5babaekc8befcbeie8eh7

ทางการลาวเตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งเพื่อเลือกใช้บริการบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงานมาทำงานในประเทศไทย 7 แห่ง ที่ สปป.ลาว ด้านทางการไทยลดขั้นตอนตามระบบ MOU ใช้หนังสือรับรอง (ใบจับคู่) แทนการยื่นขอโควต้าการจ้างแรงงานต่างด้าว และแทนหนังสือแจ้งความต้องการ (Demand Letter) ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางการให้บริการกับแรงงานลาวที่ขอประทับตรา (VISA)

โดยผู้ประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและกำหนดให้มีการวางหลักประกันเป็นจำนวน 5 ล้านบาท และแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงแรงงานว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาแจ้งความต้องการจำนวน 797,685 คน เป็นสัญชาติลาว จำนวน 100,470 คน

ผลการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง และได้รับหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงแรงงานไทย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม-5 กันยายน 2560 พบว่ามีแรงงาน 3 สัญชาติผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 653,025 คน เป็นแรงงานลาว 80,475 คน

แหล่งที่มา: komchadluek.ne

Leave A Response