home

ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน

ตุลาคม 3, 2017
ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน

ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน นับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่จะประกาศถึงความสำเร็จในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยึดเรื่องกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การที่อาเซียนมาได้ถึงจุดนี้เป็นเพราะประชาคมยึดถือหลักการในคำประกาศเมื่อปี 2510 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เน้นมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ เพื่อความก้าวหน้าและความมั่งคั่งในภูมิภาค ผู้นำชาติสมาชิกยืนยันเป้าหมาย หลักการ และวัตถุประสงค์ในคำประกาศดังกล่าว ซึ่งสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กฎบัตรอาเซียน และชี้นำประชาคมให้ผ่าน 5 ทศวรรษมาอย่างสันติ มั่นคง มีบูรณาการทางเศรษฐกิจ เกิดความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม ความร่วมมือทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนด้วยกัน

ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนยังเน้นการมุ่งหน้าร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนในปี 2568 ภายใต้ธีม “One Vision, One Identity, One Community.” ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามแผนงานแม่บทความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียนในปี 2568 เน้นย้ำถึงความหลากหลายของความพยายามในการสร้างชุมชนเหล่านี้ด้วยวาระการประชุม UN 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ถ้อยแถลงดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการรักษาและส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความมั่นคง การแก้ปัญหาข้อพิพาทอันสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ปัญหาข้ามพรมแดนซึ่งรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและความท้าทายข้ามชาติ เช่นเดียวกับความท้าทายข้ามพรมแดนอื่น ๆ

ในประเด็นของการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ประชาชน ผู้นำชาติสมาชิกจะส่งเสริมให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกันเหนียวแน่น มีการแข่งขันนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการเชื่อมต่อและบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก อาเซียนให้ความสำคัญกับประโยชน์ของการเปิดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะปฏิบัติตามพันธะสัญญาภายใต้ระบบการค้าพหุภาคี และในรูปแบบการค้าเสรีต่างๆ

ในส่วนคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นผู้นำชาติอาเซียนตระหนักว่าประชาชนเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ต้องมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานการในการเข้าถึงโอกาส และการกำจัดความยากจนอย่างเท่าเทียมกัน

ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผู้นำชาติสมาชิกเน้นย้ำถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมการเติบโตทางเศรษฐกิจการฟื้นตัวของภัยพิบัติและการให้บริการระบบนิเวศในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก เราจะยังคงอนุรักษ์รักษาและใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและอาณานิคมของอาเซียนอย่างยั่งยืนตลอดจนแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอื่น ๆ

สำหรับความร่วมมือกับคู่เจรจาภายนอกภูมิภาคนั้น ผู้นำชาติอาเซียนจะส่งเสริมศูนย์กลางความเป็นอาเซียนในการเข้าร่วมกับคู่เจรจาของเราและฝ่ายภายนอกอื่น ๆ และจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงกลไก สถาบันต่างๆ ของอาเซียน เพื่อมองไปในอีก 50 ปีข้างหน้า สร้างความมั่นใจสานต่อผลงานในอดีต และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตในฐานะประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา asean.org

Leave A Response