home

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ตุลาคม 4, 2017
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (39th  AMAF) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความริ่เริ่มที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ช่วงปี 2560-2568  ชาติอาเซียนยังได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดมาตรการด้านสุขอานามัยพืชให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียน เพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วแขก เห็ดหูหนู และมันเทศ จากในปัจจุบันดำเนินการแล้ว 51 รายการ การกำหนดค่าสารพิษตกค้างสงสุดของอาเซียนเพิ่มเติม 7 ชนิด รวมถึงเครื่องมือต่างๆ  จะเป็นกลไกในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าอาเซียน เช่น การใช้เครื่องมือการประเมินการดำเนินการผลิตทางการเกษตรหรือ ASEAN GAP  จัดทำคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกจะได้ยึดเป็นแนวทางเดียวกัน และการกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดศัตรูพืชของอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือและมีมติในการขับเคลื่อนโยบายประมงอาเซียน ซึ่งไทยได้เสนอในการประชุมเมื่อปี 2559 และในปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อหารือการศึกษากรอบแนวทางหลักเกณฑ์นโยบายประมงอาเซียน โดยจะใช้กลไกคณะทำงานด้านประมงอาเซียนคณะพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการผลักดันให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับการทำประมงยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าสินค้าประมงของประเทศอาเซียน

ขณะที่ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรืออาเซียนบวกสาม ได้มีการรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนการเห็นชอบในความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามความตกลงเรื่องการสำรองข้าวฉุกเฉินของประเทศอาเซียนบวกสาม และสนับสนุนการระบายข้าวแบบให้เปล่าโดยประเทศสมาชิกจะบริจาคเป็นข้าวสารหรือเงินสดต่อไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เริ่มดำเนินงานภายใต้การทำสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าด้วย

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี 2559-2568 เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ และยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและป่า ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ปี 2568

แหล่งที่มา asean.org และ mfa.go.th

 

Leave A Response