home

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 20, 2017
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 (ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ที่ประชุมได้มีการติดตามแผนพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 23 ในปี 2025 โดยในปี 2015 สามารถดำเนินการได้แล้วร้อยละ 13.6 พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงภาพรวมในการใช้พลังงานและการนำเข้าก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG) ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 – 3 เท่า จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อหารือถึงแนวทางเพิ่มอำนาจการซื้อและการต่อรองจากผู้ค้า LNG ในการนี้ชาติสมาชิกอาเซียนยังให้ความสำคัญกับดำเนินงานตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ในส่วนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ และการปรับตัวรับกับเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ เข้ามา โดยชาติสมาชิกอาเซียนจะให้

ขณะที่ผลสรุปการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 13 ระหว่างชาติอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน การพัฒนานโยบายด้านน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและแนวทางการสำรองน้ำมันในอาเซียน ขณะที่การหารือของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11 หรืออาเซียน+8 นั้น ได้เน้นย้ำในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ยังมีการมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ซึ่งในโอกาสนี้มีผู้ประกอบการของไทยได้รับรางวัลรวมถึง 25 รางวัล ทั้งในด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการดูแลชุมชน(CSR) และยังเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากสุดอีกด้วย อันแสดงถึงการมีแผนพลังงานที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับจากชาติสมาชิกของอาเซียน

แหล่งที่มา สำนักข่าวแห่งชาติและ ryt9.com

Leave A Response