home

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

พฤศจิกายน 17, 2017
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งจากชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (KLTSP) ปี 2559-2568 และผลการดำเนินการตามแผนงานปี 2559-2560 และรับทราบแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 ภายใต้ KLTSP ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ป่น สาธารณรัฐเกาหลี)

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ให้การรับรอง/ลงนามเอกสารสำคัญ 7 ฉบับ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่การเป็นตลาดการบินร่วมของอาเซียน การอำนวยความสะดวกในการขนส่งของอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน 2025 และแผนงาน KLTSP ประกอบด้วย 1) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติการในลานจอดของผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศ 2) แผนแม่บทว่าด้วยการบริหารจราจรทางอากาศของอาเซียน 3) พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 4) พิธีสาร 3 สิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ แนบท้ายความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 5) ข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน 6) บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน และ 7) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนข้ามพรมแดน

แหล่งที่มา asean.org  และ dip.mot.go.th

Leave A Response