home

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

พฤศจิกายน 17, 2017
อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST-17) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมี ดร. เมียว เต็ง คยี (Myo Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาเป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้สนับสนุนขั้นสุดท้ายต่อวิสัยทัศน์ในแถลงการณ์อาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ฟิลิปปินส์รับรอง  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ยังตอบรับข้อเสนอ 12 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASTIF) เพื่อจะนำไปสู่การปรับใช้ในแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2559-2568 นอกจากนี้ยังแสดงความยินดีต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถจัดตั้งเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และซินโครตรอน ในชื่อ “ASEAN Large Nuclear and Synchrotron Network (LNSN)” และเครือข่ายการวิจัยด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ “ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research”

แหล่งที่มา asean.org

Leave A Response