home

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ณ สิงคโปร์

ธันวาคม 19, 2017
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ณ สิงคโปร์

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจจากชาติสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อหารือเตรียมกำหนดประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะดำเนินการในปี 2561 รวมทั้งติดตามการดำเนินการมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะเน้นการดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ โดยอาเซียนจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรม และ e-commerceเช่น จะดำเนินการจัดทำความตกลง e-commerceเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่องทางการขายแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม และเร่งรัดการรวมตัวของอาเซียนด้านการบริการและการลงทุน

ที่ประชุมยังได้หารือเร่งรัดการดำเนินมาตรการสำคัญของอาเซียนในปีนี้ ที่ยังต้องดำเนินงานต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ได้แก่ การปรับประสานระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองให้เป็นระบบเดียวของอาเซียน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในการส่งออก โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการระบบฯ ได้อย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2561 และการจัดทำความตกลงการค้าบริการของอาเซียนฉบับใหม่ ซึ่งอาเซียนมุ่งหวังให้เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงที่จะเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าบริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงรูปแบบและวิธีการตรวจเยี่ยมและการจัดทำรายผลการติดตามประเมินผลรายประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการสาขาต่างๆ ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

แหล่งที่มา dtn.go.th

Leave A Response