home

บรูไน (1 – 15 ธ.ค. 60)

มกราคม 14, 2018
บรูไน (1 – 15 ธ.ค. 60)

บรูไนคาดจะได้ประโยชน์จากนโยบายยุทธศาสตร์เปิดและเสรี อินโด-แปซิฟิกของญี่ปุ่น

Page-10-a_081217

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายต่างประเทศใหม่ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์เปิดและเสรี อินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific Strategy) เพื่อ (1) ส่งเสริมและสถาปนาคุณค่าหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ประชาธิปไตยและนิติรัฐ (เสรีภาพในการเดินเรือ) และเศรษฐกิจตลาด (2) เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ (3) เพื่อสันติภาพและความมั่นคง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบรูไนกล่าวถึงการริเริ่มการเชื่อมต่อ “สองทวีป” และ “สองมหาสมุทร” เพื่อจะให้มีการเปิดเสรีกันระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และยังเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับแอฟริกา

ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างบรูไนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจบรูไน รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเกาหลีเหนือ  ญี่ปุ่นคาดว่าบรูไนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในยุทธศาสตร์สำคัญนี้ โดยทั้งสองประเทศจะพึ่งพิงกันในเรื่องความมั่นคงการเดินเรือและพลังงาน

บรูไนจะได้รับประโยชน์จากความมั่นคงทางทะเล ภายใต้กรอบนี้ ที่ตั้งของบรูไนอยู่ในจุดกึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะมีศักยภาพมากสำหรับบรูไน

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนติดท็อป 10 อันดับแรกประเทศตลาดการเงินอิสลามดีที่สุด

Screen-Shot-2016-08-07-at-00.59.36

บรูไนได้รับพิจารณาให้อยู่ใน 10 อันดับแรกประเทศที่มีการดำเนินการตลาดการเงินอิสลามในกลุ่มความร่วมมืออิสลาม ICD  โดยอ้างอิงจากรายงานของ Thomson Reuters Islamic Finance Development ประจำปี 2560

บรูไนได้คะแนนทั้งหมด 47 คะแนนในดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลาม (IFDI) ส่งผลให้บรูไนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 ใน 10 อันดับแรกของปีนี้  จากเดิมเคยอยู่ในอันดับที่ 14 ของปีที่แล้ว ซึ่งแซงหน้าประเทศการ์ตาและอินโดนีเซีย  ขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเงินอิสลามดีที่สุดในทุกๆ ด้านโดยมีคะแนนรวม 129 คะแนน ขณะที่บาร์เรนนั้น ได้คะแนน 83 คะแนน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ 64 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองและสามตามลำดับ

ดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลามได้จัดอันดับตลาดการเงินอิสลามทั่วโลก โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาเชิงปริมาณ ความรู้ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และความตระหนัก

ทั้งนี้ ICD  หรือกลุ่มความร่วมมืออิสลามเพื่อการพัฒนาภาคเอกชน เป็นสถาบันการเงินอิสลามเพื่อการพัฒนาพหุภาคีภายใต้กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนา

แหล่งที่มา xinhuanet.com

Leave A Response