ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/ http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/#respond Thu, 06 Apr 2017 09:22:17 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29894 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งสองฝ่ายได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองภูมิภาค โดยพิจารณาจากมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ที่ 208 พันล้านยูโรในปีที่แล้ว และสหภาพยุโรปยังเป็นผู้ลงทุนโดยตรงจากนอกภูมิภาคลำดับต้นๆ ของอาเซียนอีกด้วย

ที่ประชุมยังแสดงความยินดีในการบรรลุผลของแผนการทำงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme) ปี 2558-2559 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 14 ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุมัตินำแผนงาน 3 ฉบับมาใช้ซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโอกาสการค้าและการลงทุนของทั้งสองภูมิภาค รวมถึงยังหารือถึงขั้นตอนต่อไปสำหรับการเจรจาเขตการค้าเสรีภาพอาเซียน-สหภาพยุโรป

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/feed/ 0
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23 http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-5/ http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-5/#respond Sun, 19 Mar 2017 07:41:05 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29693 อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ได้หารือย่างเข้มข้นในหลายประเด็น โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้พิจารณากำหนดแนวทางร่วมกันในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งกำหนดแนวทางการเจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสรุปผลภายในสิ้นปี 2560ซึ่งความตกลง RCEPมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในกลุ่มสมาชิก โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินนโยบายการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิกท่ามกลางสภาวะการค้าโลกที่ชะลอการเติบโตลง และความไม่แน่นอนของนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศมหาอำนาจ

ที่ประชุมได้หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2560 ได้ให้ความสำคัญในปีนี้ รวม 9 ประเด็น อาทิ การส่งเสริมการลงทุนที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ การให้สมาชิกตรวจสอบการดำเนินงานของกันและกันในการทำตาม AEC Blueprint 2025การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ได้มีส่วนในห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของบริษัทขนาดใหญ่ และการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ที่ประชุมได้ตั้งเป้าลงนามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง รวมทั้งพิธีสารแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อผนวกการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาระหว่างกันภายในปีนี้  ในการนี้ มีการเชิญผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน “ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย : ASEAN – India Expo and Summit” ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560ณ กรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้พบหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก โดยภาคเอกชนได้นำเสนอข้อเสนอแนะและการดำเนินโครงการของภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย ในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก

การประชุมครั้งนี้ ไทยได้ลงนามพิธีสารเพื่อการแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน(ACIA) ฉบับที่ 2 เพื่อรองรับการแก้ไขคำนิยามเรื่องนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) และประเด็นลดหรือห้ามเงื่อนไขที่เข้มงวดของรัฐที่มีต่อนักลงทุน  รวมถึงประเทศไทยสนับสนุนข้อเสนอของฟิลิปปินส์ว่าจะช่วยเอื้ออำนวยการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริม MSMEs ให้เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทขนาดใหญ่ และเห็นว่าสมาชิกอาเซียนน่าจะสามารถร่วมมือร่วมกันได้ดีในเรื่องนี้

ด้านรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมรับรองแผนงานในการจัดทำและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบของอาเซียนที่จะใช้ใน 10 ปีต่อจากนี้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความโปร่งใสในการออกกฎหมายไม่ให้เกิดภาระต่อการค้าเกินความจำเป็น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในอาเซียนมากขึ้น

แหล่งที่มา: dtn.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-5/feed/ 0
การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3/ http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3/#respond Sun, 19 Mar 2017 07:39:22 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29690 คณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมเห็นด้วยในการเร่งเจรจาเพื่อผลักดันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

ประเทศสมาชิก RCEP เน้นย้ำให้เร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วและหาแนวทางที่จะทำให้การเจรจามีความคืบหน้าและสะท้อนผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก หลายประเทศย้ำว่าการที่จะสามารถประกาศผลการเจรจาอย่างมีนัยสำคัญได้นั้น การเจรจาจะต้องมีความคืบหน้าในทุกประเด็นไม่ใช่เฉพาะประเด็นหลัก เพราะทุกประเด็นมีความสำคัญและแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจะต้องสรุปทุกเรื่องพร้อมกัน เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ในการเจรจาครั้งนี้มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการเจรจาที่มีหลายฝ่ายร่วมเจรจา แม้จะหาฉันทามติยาก แต่ประชุมได้ผลักดันให้สมาชิกพยายามยื่นปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดเพิ่มเติมทั้งด้านสินค้า บริการและการลงทุน จากที่มีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไปแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้า ทั้งนี้ การยื่นข้อเสนอเปิดตลาดเพิ่มเติมจะส่งผลดีต่อการเจรจาที่ยังตกลงกันไม่ได้ จะทำให้สามารถประเมินระดับการเปิดเสรีของความตกลง RCEP ได้

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 18 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–12 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าการเจรจาและประเด็นระดับนโยบายที่จะต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนาม

แหล่งที่มา: dtn.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3/feed/ 0
อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b/ http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b/#respond Wed, 01 Mar 2017 06:31:26 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29523 อาเซียนประสานความร่วมมือกับเยอรมันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เข้าพบปะนายเกิร์ด บิลเลน (Gerd Billen) เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคของเยอรมัน เพื่อหารือเรื่องสินค้าและบริการในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน อันนำไปสู่การประสานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมัน

ก่อนหน้านี้ อาเซียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับพัฒนาธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงิน และการคุ้มครองผู้บริโภค

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b/feed/ 0
ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ http://aseanwatch.org/2017/02/21/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad/ http://aseanwatch.org/2017/02/21/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad/#respond Tue, 21 Feb 2017 06:31:49 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29455 อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 20 (20 M-ATM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2560 คู่ขนานไปด้วย (ASEAN Tourism Forum 2017: FAT) โดยมีรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานการท่องเที่ยวในอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาในอาเซียน 116 ล้านคน มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.5 ที่ประชุมยังยินดีต่อการบรรลุผลของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวที่มีส่วนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนผ่านความสำเร็จตามมาตราการในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 นอกจากนี้ยังรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ ซึ่งคาดว่าในปี 2578 จะมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือกว่า 4.5 ล้านคน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยในการออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการท่องเที่ยว

ขณะที่ในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบจัดตั้งอาเซียนครบ 50 ปี ที่ประชุมจึงเห็นด้วยให้ริเริ่มการณรงค์การเดินทางสู่อาเซียนฉลองครบรอบ 50 ปีทอง (Visit ASEAN@50 Golden Celebration) อันเป็นการแสดงถึงความพยายามของประเทศสมาชิกในการแสดงความหลากหลายของภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมจุดหมายปลายทางที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ประชุมยังให้เพิ่มแพคเกจการท่องเที่ยวในอาเซียนในการรณรงค์นี้ด้วย

ขณะที่ฟอรัมการท่องเที่ยวอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม ภายใต้หัวข้อ “สร้างการเดินทางท่องเที่ยวของเราด้วยกัน” (Shaping our Tourism Journey Together)

ในโอกาสเดียวกันนี้ อาเซียนยังจัดการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ขนานไปกับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวของอาเซียน โดยมีการหารือหลายประการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/21/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad/feed/ 0
อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025 http://aseanwatch.org/2017/02/13/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8/ http://aseanwatch.org/2017/02/13/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8/#respond Mon, 13 Feb 2017 08:31:01 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29376 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสภารัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan)

แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งระบุถึงกิจกรรมหลักที่อาเซียนจะดำเนินการต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559-2568

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/13/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8/feed/ 0
อาเซียนร่วมประชุม ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain ที่ชิลี http://aseanwatch.org/2017/01/31/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-asean-and-pacific-alliance-in-global-value-cha/ http://aseanwatch.org/2017/01/31/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-asean-and-pacific-alliance-in-global-value-cha/#respond Mon, 30 Jan 2017 21:33:08 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29772 ผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain: Challenges and Opportunities ณ ประเทศชิลี เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 มกราคมที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมแรกที่จัดร่วมกันระหว่างอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ซึ่งประกอบด้วย ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู ภายหลังจากที่มีการรับรองเอกสาร ASEAN-PA Framework for Cooperation ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN-PA ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่นครนิวยอร์ก

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม PA ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB) และ American Development Bank (IAD) รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศประจำชิลี นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมอภิปรายภาคธุรกิจจากประเทศสมาชิกของทั้งสองกลุ่ม อาทิ Thaifood Group (ประเทศไทย) Viettel (เวียดนาม) Crimson Logic (สิงคโปร์) Aje Group (เปรู) และ Renault (ชิลี) เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญของ Global Value Chains หรือ การเพิ่มคุณค่า (value addition) ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง IT, design, R&D, ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และนำมาซึ่งการแบ่งปัน know-how และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเปิด

การประชุมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 800 ล้านคน ยอดการค้าและการลงทุนรวมกันกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งที่มา: mfa.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/01/31/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-asean-and-pacific-alliance-in-global-value-cha/feed/ 0
อาเซียนสรุปผลการเจรจา FTA กับฮ่องกง http://aseanwatch.org/2016/12/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2-fta/ http://aseanwatch.org/2016/12/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2-fta/#respond Fri, 23 Dec 2016 22:27:56 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28937 อาเซียนได้ข้อสรุปการเจรจาการค้าเสรี (FTA) กับฮ่องกงแล้วในการเจรจาทวิภาคีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียนสำหรับการเจรจา FTA อาเซียน-ฮ่องกง เปิดเผยว่า การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ผ่านไปแล้ว 9 ครั้ง โดยผลการเจรจารอบนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาข้อบทต่างๆ เกือบทุกประเด็น เหลือเพียงประเด็นไม่กี่ประเด็น และเนื่องจากที่ประชุมตกลงกันที่จะให้การประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย สมาชิกอาเซียนจึงตกลงกันนำประเด็นคงค้างกลับไปพิจารณา และให้ตอบกลับภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ทันกับเป้าหมายการประกาศสรุปการเจรจา (substantial conclusion) ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า

พร้อมทั้งตั้งเป้าให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน –ฮ่องกง ลงนามความตกลงฯ ในการประชุม AEM –HKC Consultations ในเดือนกันยายน 2560

อาเซียนและฮ่องกงได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลง FTA ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 โดยตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ซึ่งคณะเจรจาของทุกประเทศมีความพยายามให้การเจรจาบรรลุผล แม้ว่ามีการต่อรองผลประโยชน์กัน ซึ่งอาจดูเหมือนว่าการเจรจาจะยืดเยื้อ

ในการเจรจาครั้งล่าสุด ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน พยายามผลักดันสมาชิกให้ตกลงในประเด็นที่สำคัญให้มากที่สุด โดยได้ตั้งเป้าให้มีข้อสรุปภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ(AEM Retreat) ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560 และลงนามความตกลงในการประชุมAEM-Hong Kong, China Consultations(AEM –HKC Consultations) ในเดือนกันยายน 2560

แหล่งที่มา: dtn.go.th

 

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2-fta/feed/ 0
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ณ ประเทศอินโดนีเซีย http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80-3/ http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80-3/#respond Tue, 20 Dec 2016 08:25:29 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28852 เมื่อระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2559 อาเซียนจัดการประชุมประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ณ เมืองบันเตน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมในรอบนี้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการลดช่องว่างในประเด็นที่ประเทศสมาชิกยังมีท่าทีที่แตกต่างกันมาก ได้แก่ รูปแบบการยกเลิกอัตราภาษีการค้าสินค้าในส่วนที่เหลือ การกำหนดระดับการเปิดตลาดการค้าบริการ และการกำหนดกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการลงทุน ตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ สมาชิกต้องการที่จะพัฒนาการเปิดตลาดให้สูงขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้สมาชิกบางประเทศ เช่น จีน มีการปรับท่าทีให้ยืดหยุ่นและเป็นกลางมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแบบประนีประนอมและสะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจ อีกทั้งไม่มีข้อเรียกร้องสุดโต่งและไม่ทำให้มาตรฐานของความตกลงต่ำลง

สมาชิกบางประเทศพยายามที่จะผลักดันให้มีการเจรจาประเด็นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในการเจรจา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การเปิดตลาดให้คนเข้ามาทำงานในประเทศ และการกำหนดวินัยเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทำให้การเจรจามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งนี้มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 15 ณ เมืองเทียนจิน ได้แก่ ประเด็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สอดคล้องกับประเทศสมาชิกที่ให้ความสำคัญกับ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เช่น Start-up ในภูมิภาค RCEP อีกทั้งจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ในการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความตกลง RCEP

การประชุมครั้งนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนการเจรจา สำหรับปี 2560 โดยจะมีการประชุมอีก 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของการเจรจา โดยมุ่งหวังให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วที่สุด

แหล่งที่มา: dtn.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80-3/feed/ 0
การประชุมรัฐมนตรีด้านขนส่งอาเซียนครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/ http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/#respond Tue, 20 Dec 2016 08:23:47 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28849 อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 22 (ASEAN Transport Ministers :ATM) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายนนั้นได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนครั้งที่ 42 ด้วย

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่อการการเริ่มต้นนำแผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ (KLTSP) 2016-2025 ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกระชับความผูกพันในความร่วมมือตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 เพื่อให้เป็นการบูรณาการภูมิภาคที่มีส่วนต่อการขยายตัวเศรษฐกิจให้สูงยิ่งขึ้น ที่ประชุมยังยินดีในการให้สัตยาบันทั้งหมดของชาติสมาชิกอาเซียนในข้อตกลงด้านขนส่งทางอากาศที่จะนำไปสู่การเปิดน่านฟ้าการบินอันเป็นกุญแจสำคัญในการบูรณาการอาเซียน

ที่ประชุมรัฐมนตรียังยินดีต่อข้อสรุปการเจรจาที่สำคัญในกรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนของผู้โดยสารทางถนน (Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passengers by Road Vehicles) และเห็นด้วยที่จะมีการลงนามตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว  นอกจากนี้ที่ประชุมยังส่งเสริมการปรับใช้ระบบขนส่งอัฉริยะ (Intelligent Transport Systems :ITS) ในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมให้เริ่มต้นการ ใช้อนุสารถนนอาเซียนปลอดภัย (ASEAN Road Safety Booklet) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเผยแพร่รณรงค์ยุทธศาสตร์ถนนปลอดภัยของภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านการขนส่งจากประเทศอาเซียนยังได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประเทศคู่เจรจาจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย

แหล่งที่มา asean.orgIMG_07581

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/20/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/feed/ 0