home

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

มิถุนายน 5, 2012

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อาเซียนไร้พรมแดน ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสของภาคธุรกิจไทย" ในงานสัมมนาเรื่องโอกาสจากการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคม Read More »

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤษภาคม 29, 2012

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลัก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและธนาคารโลกร่วมกันลงนามในข้อตกลงให้ธนาคารโลกเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่อาเซียนเพื่อบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โปรแกรมการดูแลตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Monitoring and Evaluation Capacity Building Program : AECMEP) โดยโปรแกรมดังกล่าวจะส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติอาเซียน ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจด้วยความมั่นคง การเป็นหุ้นส่วนระหว่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกับธนาคารโลก นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปในด้านอื่นๆด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัย กองทุนสาธารณูปโภค การประกันสังคม ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นต้น ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ธนาคารโลกจะสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและชาติสมาชิกทั้งหมดในการจัดทำรายงานการเตรียมพร้อมร่วมกันเพื่อการบูรณาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... Read More »

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

มีนาคม 6, 2012

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้สรุปการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 18 ที่เนปิดอว์ของพม่า โดยที่ประชุมได้ตกลงที่จะพัฒนาการอำนวยความสะดวกการค้า การบริการ และการลงทุนในอาเซียน รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคของการเข้าสู่ตลาดสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาเซียนในการเป็นตลาดร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในการสร้างประชาคมอาเซียนและความสำคัญของภาคเอกชน หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะพิจารณาการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ บริเวณชายแดนและหลังชายแดน โดยการให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรียังให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรอบอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุม เพื่อนำพาอาเซียนไปสู่ระดับของการตกลงกับหุ้นส่วน FTA อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนโดยเร็ว ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุมในด้านต่างๆ (ทีมา: aseansec.org... Read More »

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธันวาคม 8, 2011

ข้อมูลจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  Read More »