home

ASEAN Forum

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 18, 2015

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โครงการ "จับตาอาเซียน" ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัย "ASEAN Country Focus: CLMV Economies" ให้ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว Read More »

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”

มกราคม 11, 2015

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โครงการ “จับตาอาเซียน” ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3/2557 ภายใต้หัวข้อ “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” เพื่อนำเสนอโจทย์และแผนงานวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการประชุมครั้งนี้ พ.ต.ดร. ยรรยงค์ อินนันชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้นำเสนอโจทย์วิจัยในหัวข้อ “กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” Read More »

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ต่อชาติมหาอํานาจและเพื่อนบ้านอาเซียน”

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ต่อชาติมหาอํานาจและเพื่อนบ้านอาเซียน”

พฤศจิกายน 27, 2014

การสัมมนาโต๊ะกลม TRF – ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ต่อชาติมหาอํานาจและเพื่อนบ้านอาเซียน” 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค             ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข  ผู้ดำเนินรายการได้อธิบายถึงจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ใน 3 ประการสำคัญคือ (1) มุ่งหวังที่จะได้ยุทธศาสตร์และท่าทีนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเพื่อนบ้านอาเซียนและชาติมหาอำนาจในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย  (2)... Read More »

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียนและสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป”

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียนและสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป”

สิงหาคม 24, 2014

TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่ 2 “รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย: การบริโภคละครไทยในอาเซียน และสถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป” วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่   ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การจัดประชุม TRF- ASEAN Research Forum ครั้งที่... Read More »

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

สิงหาคม 1, 2014

โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนาสาธารณะ TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล Read More »

เอกสารประกอบการสัมมนาสาธารณะ TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

เอกสารประกอบการสัมมนาสาธารณะ TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

กรกฎาคม 17, 2014

เอกสารประกอบการประชุม TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ Read More »

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 1 “How ASEAN Works and How to Work with ASEAN”

TRF-ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 1 “How ASEAN Works and How to Work with ASEAN”

เมษายน 15, 2014

การประชุม TRF ASEAN Policy Forum ครั้งที่ 1 “How ASEAN Works and How to Work with ASEAN” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ในประเด็นแนวทางการทำงานและช่องทางการทำงานเชิงนโยบายของอาเซียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทำงานขับเคลื่อนอาเซียนมาให้ความรู้ อาทิ คุณมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำอาเซียน ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง... Read More »

ASEAN Research Forum 1: รายงานผลการวิจัยประเด็นแรงงานและการลงทุนในอาเซียน

ASEAN Research Forum 1: รายงานผลการวิจัยประเด็นแรงงานและการลงทุนในอาเซียน

มีนาคม 3, 2014

การจัดประชุม ASEAN Research Forum ครั้งที่ 1 “รายงานผลการวิจัยประเด็นแรงงานและการลงทุนในอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมถึงการลงทุนระดับ SMEs ในประเทศอาเซียน Read More »

ASEAN Forum 8: “รายงานความก้าวหน้าและพัฒนาโจทย์วิจัยอาเซียน : เขตแดนและการบูรณาการอาเซียนเปรียบเทียบกับ EU”

ASEAN Forum 8: “รายงานความก้าวหน้าและพัฒนาโจทย์วิจัยอาเซียน : เขตแดนและการบูรณาการอาเซียนเปรียบเทียบกับ EU”

พฤศจิกายน 14, 2013

เวทีประชุม ASEAN Forum ครั้งที่ 8 ”รายงานความก้าวหน้าและพัฒนาโจทย์วิจัยอาเซียน : เขตแดนและการบูรณาการอาเซียนเปรียบเทียบกับ EU” วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร... Read More »

ASEAN Forum 7: “โจทย์วิจัยอาเซียน : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการบริโภคละครไทยในประเทศอาเซียน”

ASEAN Forum 7: “โจทย์วิจัยอาเซียน : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการบริโภคละครไทยในประเทศอาเซียน”

ตุลาคม 3, 2013

การจัดประชุมเวที ASEAN Forum ครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยเน้นด้านการเคลื่อนไหวทางสังคมและการบริโภคสินค้าวัฒนธรรม (ละครโทรทัศน์) โดยมีนักวิชาการ 2 ท่านมานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) และมีผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการมาให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน Read More »