home

ASEAN Forum

ASEAN Forum 6: “รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นแรงงานและอาเซียน”

ASEAN Forum 6: “รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นแรงงานและอาเซียน”

มิถุนายน 4, 2013

ตามที่สกว. ได้อนุมัติโครงการวิจัยในประเด็นแรงงานซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการวิจัย โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) จัดการประชุม ASEAN Forum ครั้งที่ 6 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นแรงงานและอาเซียน” โดยนักวิจัยได้มารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและการแสดงความคิดเห็นและทรรศนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยต่อไป Read More »

ASEAN Forum 5: “ความคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน: ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน”

ASEAN Forum 5: “ความคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน: ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน”

มกราคม 29, 2013

การจัดประชุมเวที ASEAN Forum ครั้งที่ 5  “ความคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน: ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน” วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch)... Read More »

ASEAN Forum 4: “พัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) โดยเน้นการจัดการเขตแดนและแรงงานข้ามชาติ”

ASEAN Forum 4: “พัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) โดยเน้นการจัดการเขตแดนและแรงงานข้ามชาติ”

ตุลาคม 4, 2012

การประชุม ASEAN Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) โดยเน้นการจัดการเขตแดนและแรงงานข้ามชาติ” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นการจัดการเขตแดนและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ชื่องาน “อาเซียนเสาการเมือง-ความมั่นคง:โจทย์วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเขตแดนและแรงงานข้ามชาติ” โดยมีการนำเสนอโจทย์วิจัย 2 เรื่องด้วยกันคือ “บทสังเคราะห์การจัดการแรงงานข้ามชาติ” และ “การจัดการข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศในอาเซียน” Read More »

ASEAN Forum 3:  “อาเซียนเสาเศรษฐกิจ: โจทย์วิจัยด้านแรงงานและการลงทุน”

ASEAN Forum 3: “อาเซียนเสาเศรษฐกิจ: โจทย์วิจัยด้านแรงงานและการลงทุน”

ตุลาคม 4, 2012

การจัดประชุมเวที ASEAN Forumครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเน้นด้านแรงงานและการลงทุน โดยมีนักวิชาการ 3 ท่าน มานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐภาควิชาการและภาคเอกชนมาให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน Read More »

ASEAN Forum 2: “การจัดการชายแดนในภูมิภาคต่างๆ : บทเรียนต่ออาเซียน”

ASEAN Forum 2: “การจัดการชายแดนในภูมิภาคต่างๆ : บทเรียนต่ออาเซียน”

มีนาคม 12, 2012

“การจัดการชายแดนในภูมิภาคต่างๆ : บทเรียนต่ออาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ศกนี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร SM Tower โดยการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วยวิทยากร 2 ท่าน คือ 1. ดร. มาลัย กรแก้วสมนึก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะมาบรรยายในหัวข้อ... Read More »

ASEAN Forum 1:  “ความคืบหน้าการประชุมผู้นำอาเซียน โครงการ ASEAN Watch และวาระการวิจัย”

ASEAN Forum 1: “ความคืบหน้าการประชุมผู้นำอาเซียน โครงการ ASEAN Watch และวาระการวิจัย”

ธันวาคม 26, 2011

                        โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ได้จัด ASEAN Forum ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย... Read More »