home

เศรษฐกิจ

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

มิถุนายน 5, 2012

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อาเซียนไร้พรมแดน ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสของภาคธุรกิจไทย" ในงานสัมมนาเรื่องโอกาสจากการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคม Read More »

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤษภาคม 29, 2012

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลัก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและธนาคารโลกร่วมกันลงนามในข้อตกลงให้ธนาคารโลกเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่อาเซียนเพื่อบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โปรแกรมการดูแลตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Monitoring and Evaluation Capacity Building Program : AECMEP) โดยโปรแกรมดังกล่าวจะส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติอาเซียน ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจด้วยความมั่นคง การเป็นหุ้นส่วนระหว่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกับธนาคารโลก นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปในด้านอื่นๆด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัย กองทุนสาธารณูปโภค การประกันสังคม ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นต้น ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ธนาคารโลกจะสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและชาติสมาชิกทั้งหมดในการจัดทำรายงานการเตรียมพร้อมร่วมกันเพื่อการบูรณาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... Read More »

ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015

ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015

พฤษภาคม 23, 2012

 ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/43 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในช่วงแรกเป็นการประชุมระหว่างสมาชิกอาเซียน และช่วงหลังเป็นการประชุมกับประเทศภาคีของอาเซียนรวม 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ... Read More »

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC

พฤษภาคม 8, 2012

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC ภาพ http://languagemiracle.blogspot.com                     นายบายู กริสนามูร์ที รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย กล่าวว่า การพัฒนาไปสู่ความร่วมมือแบบเขตเศรษฐกิจเดียว ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะทำให้ตลาดในเขตภูมิภาคอาเซียนประสานกันมากขึ้น และก้าวขึ้นไปสู่ภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูง ในประเด็นนี้เราไม่อาจมองข้ามบทบาทของผู้บริโภคได้  การคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญ โดยอินโดนีเซียตั้งใจที่จะร่วมมือกับภูมิภาคในการปรับปรุงมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างผู้บริโภคที่ชาญฉลาดและมีความเป็นอิสระได้ในที่สุด และนอกจากนี้จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น คำแถลงดังกล่าวของนายบายูมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCP)... Read More »

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AWGIPC ครั้งที่ 37

มีนาคม 24, 2012

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน หรือ AWGIPC ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม- 2 เมษายนนี้ ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างสมาชิก และลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ การสร้างความสมดุลทางทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมและสร้างสรรค์ และตระหนักในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างบทบาทของไทยในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาเซียน... Read More »

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

มีนาคม 16, 2012

น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรืออาเซียน ไอซีที มาสเตอร์แพลน 2015” ว่าขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมด้านการพัฒนาไอซีที การเตือนภัยพิบัติ และความร่วมมือด้านสถิติ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ TELMIN ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ได้เห็นชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรือ ASEAN ICT... Read More »

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

มีนาคม 6, 2012

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้สรุปการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 18 ที่เนปิดอว์ของพม่า โดยที่ประชุมได้ตกลงที่จะพัฒนาการอำนวยความสะดวกการค้า การบริการ และการลงทุนในอาเซียน รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคของการเข้าสู่ตลาดสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาเซียนในการเป็นตลาดร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในการสร้างประชาคมอาเซียนและความสำคัญของภาคเอกชน หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะพิจารณาการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ บริเวณชายแดนและหลังชายแดน โดยการให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรียังให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรอบอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุม เพื่อนำพาอาเซียนไปสู่ระดับของการตกลงกับหุ้นส่วน FTA อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนโดยเร็ว ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุมในด้านต่างๆ (ทีมา: aseansec.org... Read More »

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 3, 2012

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office -AMRO) ได้เปิดสำนักงานใหม่แล้วอย่างเป็นทางการที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน2554โดยสำนักงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหน่วยระวังภัยเศรษฐกิจมหภาคอิสระ (Independent Macroeconomic Surveillance Unit) ของชาติอาเซียน และคู่เจรจาทั้งสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) โดยหน้าที่หลักคือการตรวจประเมินเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินต้นต่างสกุล (currency swap) และให้คำแนะนำต่อประเทศที่ลงนามใน CMIM ดังนั้น AMRO... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

มกราคม 27, 2012

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนว่าด้วย Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5 ให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50 คนจากชาติสมาชิกอาเซียนระหว่างวันที่ 24-26มกราคม ที่เวียงจันทน์ โดยการจัดอบรมดังกล่าวเป็นไปเพื่ออธิบายระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ่งใช้ในยุโรปมากว่า 30 ปี ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยทางอาหารและอำนวยความสะดวกการค้า ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Better Training for Safer Food Programme เพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ RASFF อย่างยั่งยืนในอาเซียน ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับ RASFF ของ EU อีกด้วย การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชาติอาเซียน เนื่องจากEU เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสหรัฐ ญี่ปุ่น... Read More »

อาเซียนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

มกราคม 20, 2012

อาเซียนมีความคืบหน้าในการท่องเที่ยวสองประเด็น โดยในประเด็นแรกอาเซียนได้จัดตั้งโครงการเพื่อโปรโมทภูมิภาคในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน (a single tourism destination) เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอาเซียนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.4% ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 79 ล้านคน ในขณะที่การท่องเที่ยวภายในอาเซียนประกอบไปด้วย 43% ของการเดินทางมาเยือนจากนานาชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค การเรียกร้องครั้งนี้มาจากผู้ขายและผู้ซื้อกว่า 1,600 คน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรม ASEAN Tourism Forum Travel Exchange (ATF Travex) ในปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยากจะเข้าถึง เช่น... Read More »