home

เศรษฐกิจ

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

มีนาคม 16, 2012

น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรืออาเซียน ไอซีที มาสเตอร์แพลน 2015” ว่าขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมด้านการพัฒนาไอซีที การเตือนภัยพิบัติ และความร่วมมือด้านสถิติ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ TELMIN ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ได้เห็นชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรือ ASEAN ICT... Read More »

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

มีนาคม 6, 2012

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้สรุปการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 18 ที่เนปิดอว์ของพม่า โดยที่ประชุมได้ตกลงที่จะพัฒนาการอำนวยความสะดวกการค้า การบริการ และการลงทุนในอาเซียน รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคของการเข้าสู่ตลาดสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาเซียนในการเป็นตลาดร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในการสร้างประชาคมอาเซียนและความสำคัญของภาคเอกชน หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะพิจารณาการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ บริเวณชายแดนและหลังชายแดน โดยการให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรียังให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรอบอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุม เพื่อนำพาอาเซียนไปสู่ระดับของการตกลงกับหุ้นส่วน FTA อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนโดยเร็ว ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุมในด้านต่างๆ (ทีมา: aseansec.org... Read More »

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 3, 2012

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office -AMRO) ได้เปิดสำนักงานใหม่แล้วอย่างเป็นทางการที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน2554โดยสำนักงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหน่วยระวังภัยเศรษฐกิจมหภาคอิสระ (Independent Macroeconomic Surveillance Unit) ของชาติอาเซียน และคู่เจรจาทั้งสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) โดยหน้าที่หลักคือการตรวจประเมินเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินต้นต่างสกุล (currency swap) และให้คำแนะนำต่อประเทศที่ลงนามใน CMIM ดังนั้น AMRO... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

มกราคม 27, 2012

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนว่าด้วย Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5 ให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50 คนจากชาติสมาชิกอาเซียนระหว่างวันที่ 24-26มกราคม ที่เวียงจันทน์ โดยการจัดอบรมดังกล่าวเป็นไปเพื่ออธิบายระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ่งใช้ในยุโรปมากว่า 30 ปี ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยทางอาหารและอำนวยความสะดวกการค้า ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Better Training for Safer Food Programme เพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ RASFF อย่างยั่งยืนในอาเซียน ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับ RASFF ของ EU อีกด้วย การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชาติอาเซียน เนื่องจากEU เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสหรัฐ ญี่ปุ่น... Read More »

อาเซียนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

มกราคม 20, 2012

อาเซียนมีความคืบหน้าในการท่องเที่ยวสองประเด็น โดยในประเด็นแรกอาเซียนได้จัดตั้งโครงการเพื่อโปรโมทภูมิภาคในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน (a single tourism destination) เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอาเซียนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.4% ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 79 ล้านคน ในขณะที่การท่องเที่ยวภายในอาเซียนประกอบไปด้วย 43% ของการเดินทางมาเยือนจากนานาชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค การเรียกร้องครั้งนี้มาจากผู้ขายและผู้ซื้อกว่า 1,600 คน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรม ASEAN Tourism Forum Travel Exchange (ATF Travex) ในปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยากจะเข้าถึง เช่น... Read More »

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

มกราคม 12, 2012

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนพบกันในวันพุธที่ 11 มกราคมเพื่อหารือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนในเวทีการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นที่ Grand Kawanua Convention Center ในมานาโด (Manado) แคว้นสุลาเวสีเหนือ โดยการหารือนี้เน้นความหลากหลายของสินค้าและตลาด Read More »

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ธันวาคม 30, 2011

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ถึง  1 ธ.ค. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้หารือความร่วมมือ 4 ด้าน คือ แหล่งกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น มีการพิจารณาปรับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดเฉพาะรายสินค้าให้สอดคล้องกับการจำแนกพิกัดสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2550... Read More »

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 17 (ASEAN Transport Ministers’ Meeting) ที่กัมพูชา ร่วมลงนามในความตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ “แนวปฏิบัติในพันธะสัญญาด้านบริการการบินชุดที่ 7” ตามกรอบความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Seventh Package of Air Services Commitment under the ASEAN... Read More »

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียนครั้งที่ 11 (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting – TELMIN) ขึ้นที่กรุงเนปิดอว์ของพม่า โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015 : AIM 2015) ในปีแรก ซึ่งมีโครงการรองรับการดำเนินการจำนวน 17 โครงการ... Read More »

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

ธันวาคม 14, 2011

ธนาคารกลางของสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้มีธนาคารจำนวนหนึ่งเรียกว่า Qualified ASEAN Bank หรือ QAB ได้รับอนุญาตให้สามารถทำธุรกิจในอาเซียนทุกประเทศ Read More »