home

ความคืบหน้าอาเซียน

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

ICT เผยแผนแม่บทรับประชาคมอาเซียน

มีนาคม 16, 2012

น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรืออาเซียน ไอซีที มาสเตอร์แพลน 2015” ว่าขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมด้านการพัฒนาไอซีที การเตือนภัยพิบัติ และความร่วมมือด้านสถิติ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ TELMIN ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ได้เห็นชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรือ ASEAN ICT... Read More »

การประชุมครั้งที่ 2 ของคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาค เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(2nd MSC Mekong)

การประชุมครั้งที่ 2 ของคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาค เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(2nd MSC Mekong)

มีนาคม 6, 2012

การประชุมครั้งที่ 2 ของคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาค เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(2nd MSC Mekong)จัดขึ้นในวันที่ 29 ก.พ. 2555 ที่ฮานอยของเวียดนาม ที่ประชุมได้หารือกันถึงโครงการริเริ่มต่างๆ ภายใต้ประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้ที่ดินและผืนป่า และเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง โดยไทยได้กำหนดเกณฑ์ของ “Zero Burning Village” และได้ดำเนินRegulation of Agricultural Residual Burningรวมถึงจัดตั้งเป้าหมายการลดบริเวณที่มีค่าความร้อนมาก (hotspot) โดยอิงจากสถานการณ์ในปี 2011 (ลด 10% ในปี 2013 และ... Read More »

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการ และการลงทุนเพื่อการรวมตัวเป็นตลาดอาเซียนที่ดีกว่าเดิม

มีนาคม 6, 2012

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้สรุปการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 18 ที่เนปิดอว์ของพม่า โดยที่ประชุมได้ตกลงที่จะพัฒนาการอำนวยความสะดวกการค้า การบริการ และการลงทุนในอาเซียน รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคของการเข้าสู่ตลาดสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาเซียนในการเป็นตลาดร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในการสร้างประชาคมอาเซียนและความสำคัญของภาคเอกชน หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะพิจารณาการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ บริเวณชายแดนและหลังชายแดน โดยการให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรียังให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรอบอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุม เพื่อนำพาอาเซียนไปสู่ระดับของการตกลงกับหุ้นส่วน FTA อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนโดยเร็ว ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุมในด้านต่างๆ (ทีมา: aseansec.org... Read More »

การประชุม KL เพื่อประเมินแผนการตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

การประชุม KL เพื่อประเมินแผนการตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

มีนาคม 5, 2012

คณะผู้แทนอาเซียนพบปะกันเป็นเวลา 3 วัน ในการประชุม Asean Ministers Responsible for Information (Amri) ครั้งที่ 11 เพื่อรณรงค์การตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนในประชากรกว่า 600 ล้านคนในภูมิภาค โดยหัวข้อการประชุมได้แก่ “สื่อ: การเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมไปสู่ประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียว” เจ้าหน้าที่จะประเมินความพยายามและเป้าหมายเพื่อให้ตระหนักถึงประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยจะพิจารณาความท้าทายจากสื่อใหม่ๆ นอกเหนือไปจากการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกิจในตะวันตก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี... Read More »

สถาบันนาฏศิลป์ของไทยและลาวลงนามแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

สถาบันนาฏศิลป์ของไทยและลาวลงนามแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

กุมภาพันธ์ 25, 2012

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา ได้ระดมสมองจากสายวิชาการ กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว Read More »

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาเซียนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาเซียนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

กุมภาพันธ์ 17, 2012

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Joint ASEAN Senior Police Officers Course and Technology Enabled Crime Workshop ครั้งที่ 21 จัดขึ้นที่เวียงจันทน์ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ เพื่อป้องกันและรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทเพื่อการเสริมสร้างสันติภาพ มิตรภาพ ความเป็นอิสระ และความร่วมมือระหว่างกัน โดยหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก คือ รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ให้เงินสนับสนุนกว่า 57 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2008-2015 เพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมไปถึง การฝึกอบรม... Read More »

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กุมภาพันธ์ 11, 2012

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดการหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับภูมิภาคกว่า 40 องค์กร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2012 ที่มะนิลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงความท้าทายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว Read More »

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

กุมภาพันธ์ 6, 2012

จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (SOM) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 55 ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (DOC) และหารือถึงมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การดำเนินการตาม DOC และกำหนดการของ SOM รวมถึงคณะทำงานร่วมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในปี 2012 โดยที่ประชุมเชื่อว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้จะยังคงสงบและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความชื่นชมที่จีนจัดตั้งกองทุนเพื่อความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียนมูลค่ากว่า 5 ล้านหยวนขึ้น โดยเป็นที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC และกระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่างอาเซียนและจีน ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC ในปี 2012 ดังนี้... Read More »

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 3, 2012

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office -AMRO) ได้เปิดสำนักงานใหม่แล้วอย่างเป็นทางการที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน2554โดยสำนักงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหน่วยระวังภัยเศรษฐกิจมหภาคอิสระ (Independent Macroeconomic Surveillance Unit) ของชาติอาเซียน และคู่เจรจาทั้งสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) โดยหน้าที่หลักคือการตรวจประเมินเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินต้นต่างสกุล (currency swap) และให้คำแนะนำต่อประเทศที่ลงนามใน CMIM ดังนั้น AMRO... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

มกราคม 27, 2012

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนว่าด้วย Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5 ให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50 คนจากชาติสมาชิกอาเซียนระหว่างวันที่ 24-26มกราคม ที่เวียงจันทน์ โดยการจัดอบรมดังกล่าวเป็นไปเพื่ออธิบายระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ่งใช้ในยุโรปมากว่า 30 ปี ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยทางอาหารและอำนวยความสะดวกการค้า ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Better Training for Safer Food Programme เพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ RASFF อย่างยั่งยืนในอาเซียน ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับ RASFF ของ EU อีกด้วย การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชาติอาเซียน เนื่องจากEU เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสหรัฐ ญี่ปุ่น... Read More »