home

ความคืบหน้าอาเซียน

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาเซียนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาเซียนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

กุมภาพันธ์ 17, 2012

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Joint ASEAN Senior Police Officers Course and Technology Enabled Crime Workshop ครั้งที่ 21 จัดขึ้นที่เวียงจันทน์ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ เพื่อป้องกันและรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทเพื่อการเสริมสร้างสันติภาพ มิตรภาพ ความเป็นอิสระ และความร่วมมือระหว่างกัน โดยหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก คือ รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ให้เงินสนับสนุนกว่า 57 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2008-2015 เพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมไปถึง การฝึกอบรม... Read More »

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กุมภาพันธ์ 11, 2012

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดการหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับภูมิภาคกว่า 40 องค์กร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2012 ที่มะนิลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงความท้าทายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว Read More »

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

กุมภาพันธ์ 6, 2012

จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (SOM) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 55 ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (DOC) และหารือถึงมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การดำเนินการตาม DOC และกำหนดการของ SOM รวมถึงคณะทำงานร่วมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในปี 2012 โดยที่ประชุมเชื่อว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้จะยังคงสงบและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความชื่นชมที่จีนจัดตั้งกองทุนเพื่อความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียนมูลค่ากว่า 5 ล้านหยวนขึ้น โดยเป็นที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC และกระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่างอาเซียนและจีน ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC ในปี 2012 ดังนี้... Read More »

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เปิดแล้วที่สิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 3, 2012

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office -AMRO) ได้เปิดสำนักงานใหม่แล้วอย่างเป็นทางการที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน2554โดยสำนักงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหน่วยระวังภัยเศรษฐกิจมหภาคอิสระ (Independent Macroeconomic Surveillance Unit) ของชาติอาเซียน และคู่เจรจาทั้งสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) โดยหน้าที่หลักคือการตรวจประเมินเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินต้นต่างสกุล (currency swap) และให้คำแนะนำต่อประเทศที่ลงนามใน CMIM ดังนั้น AMRO... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยระบบ Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5

มกราคม 27, 2012

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนว่าด้วย Rapid Alert System for Food and Feed ครั้งที่ 5 ให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50 คนจากชาติสมาชิกอาเซียนระหว่างวันที่ 24-26มกราคม ที่เวียงจันทน์ โดยการจัดอบรมดังกล่าวเป็นไปเพื่ออธิบายระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ่งใช้ในยุโรปมากว่า 30 ปี ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยทางอาหารและอำนวยความสะดวกการค้า ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Better Training for Safer Food Programme เพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ RASFF อย่างยั่งยืนในอาเซียน ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับ RASFF ของ EU อีกด้วย การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชาติอาเซียน เนื่องจากEU เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสหรัฐ ญี่ปุ่น... Read More »

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

มกราคม 20, 2012

นายวรวัจน์ เอิ้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจากประเทศสมาชิก SEAMEO (อาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์เลสเต้) และสมาชิกสมทบ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสเปน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน... Read More »

อาเซียนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

มกราคม 20, 2012

อาเซียนมีความคืบหน้าในการท่องเที่ยวสองประเด็น โดยในประเด็นแรกอาเซียนได้จัดตั้งโครงการเพื่อโปรโมทภูมิภาคในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน (a single tourism destination) เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอาเซียนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.4% ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 79 ล้านคน ในขณะที่การท่องเที่ยวภายในอาเซียนประกอบไปด้วย 43% ของการเดินทางมาเยือนจากนานาชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค การเรียกร้องครั้งนี้มาจากผู้ขายและผู้ซื้อกว่า 1,600 คน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรม ASEAN Tourism Forum Travel Exchange (ATF Travex) ในปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยากจะเข้าถึง เช่น... Read More »

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

มกราคม 12, 2012

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนพบกันในวันพุธที่ 11 มกราคมเพื่อหารือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนในเวทีการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นที่ Grand Kawanua Convention Center ในมานาโด (Manado) แคว้นสุลาเวสีเหนือ โดยการหารือนี้เน้นความหลากหลายของสินค้าและตลาด Read More »

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

มกราคม 6, 2012

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 จะมีขึ้นที่เวียงจันทน์ โดยจะมีศิลปินจากทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งคอนเสิร์ตดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 21 มกราคม 2012 เวลา 20.00-23.00 น Read More »

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ธันวาคม 30, 2011

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ถึง  1 ธ.ค. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้หารือความร่วมมือ 4 ด้าน คือ แหล่งกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น มีการพิจารณาปรับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดเฉพาะรายสินค้าให้สอดคล้องกับการจำแนกพิกัดสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2550... Read More »