home

การเมือง-ความมั่นคง

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

ธันวาคม 7, 2011

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 ที่ผ่านมาและสนับสนุนให้จีนแก้ปัญหากรณีพิพาทในเขตทะเลจีนใต้ภายใต้กรอบการเจรจาพหุภาคี  พร้อมกันนั้นสหรัฐอเมริกาได้เตรียมแผนส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการที่เมืองดาร์วิน (Darwin) ออสเตรเลียถึง 2,500 นาย อาเซียนและจีนตกลงที่จะเจรจาเกี่ยวกับการร่างแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดรับกับปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)... Read More »