home

การเมือง-ความมั่นคง

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

ความคืบหน้าของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

กุมภาพันธ์ 6, 2012

จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (SOM) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 55 ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (DOC) และหารือถึงมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การดำเนินการตาม DOC และกำหนดการของ SOM รวมถึงคณะทำงานร่วมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในปี 2012 โดยที่ประชุมเชื่อว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้จะยังคงสงบและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความชื่นชมที่จีนจัดตั้งกองทุนเพื่อความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียนมูลค่ากว่า 5 ล้านหยวนขึ้น โดยเป็นที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC และกระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่างอาเซียนและจีน ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม DOC ในปี 2012 ดังนี้... Read More »

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

ธันวาคม 24, 2011

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เปิดการประชุมที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิทว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (7th SEA-PAC) ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2554 โดยมีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมประชุม 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร ไทย และเวียดนาม โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การหารือแนวทางการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจระหว่างกันว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องการประสานงานคดีทุจริต ตลอดจนผลักดันให้กลุ่มความร่วมมือของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตอาเซียนนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น... Read More »

ความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางอาหาร

ธันวาคม 7, 2011

จากการประชุมของรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน (ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry) เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ที่เมืองจาการ์ต้า ผู้นำอาเซียนตกลงจัดตั้งกลไกสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve —APTERR) เพื่อป้องกันสภาวะขาดแคลนอาหารในภูมิภาค โดยมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมข้าวสำรองไว้สำหรับผู้ที่ต้องการ ให้บริการข้อมูลเพื่อการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นใจให้กับความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่ประชาชน Read More »

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

ธันวาคม 7, 2011

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 รัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers) ตกลงแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเชียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone – SEANWFZ) โดยมุ่งหวังให้กลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon States) ซึ่งประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีนตกลงเข้าร่วมในสนธิสัญญาดังกล่าว ขณะเดียวกันกลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง 5 ชาติก็กำลังพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Read More »

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนลงนามร่วมกันใน “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN Leaders’ Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2011 โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีอาเซียนอนุมัติกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation Framework) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2011 เพื่อวางแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค Read More »

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

ธันวาคม 7, 2011

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 ที่ผ่านมาและสนับสนุนให้จีนแก้ปัญหากรณีพิพาทในเขตทะเลจีนใต้ภายใต้กรอบการเจรจาพหุภาคี  พร้อมกันนั้นสหรัฐอเมริกาได้เตรียมแผนส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการที่เมืองดาร์วิน (Darwin) ออสเตรเลียถึง 2,500 นาย อาเซียนและจีนตกลงที่จะเจรจาเกี่ยวกับการร่างแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดรับกับปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)... Read More »