home

สังคม-วัฒนธรรม

สถาบันนาฏศิลป์ของไทยและลาวลงนามแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

สถาบันนาฏศิลป์ของไทยและลาวลงนามแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

กุมภาพันธ์ 25, 2012

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา ได้ระดมสมองจากสายวิชาการ กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว Read More »

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กุมภาพันธ์ 11, 2012

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดการหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับภูมิภาคกว่า 40 องค์กร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2012 ที่มะนิลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงความท้าทายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว Read More »

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

มกราคม 20, 2012

นายวรวัจน์ เอิ้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจากประเทศสมาชิก SEAMEO (อาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์เลสเต้) และสมาชิกสมทบ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสเปน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน... Read More »

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

มกราคม 6, 2012

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 จะมีขึ้นที่เวียงจันทน์ โดยจะมีศิลปินจากทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งคอนเสิร์ตดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 21 มกราคม 2012 เวลา 20.00-23.00 น Read More »

ความร่วมมือด้านกีฬา

ความร่วมมือด้านกีฬา

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาของอาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Ministerial Meeting on Sports – AMMS) ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมลงนามในความตกลง 11 ฉบับ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการจัดการแข่งขันกีฬา จากเดิมที่มีเพียงการแข่งขันบาสเกตบอลอาเซียนแบบทัวร์นาเมนต์ โดยให้เพิ่มการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ตลอดจนให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation – AFF) ศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2030... Read More »

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

ธันวาคม 14, 2011

ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ได้เปิดเวทีบาหลีเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 4 ซึ่งมีใจความหลักได้แก่ "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยในโลกทีกำลังเปลี่ยนแปลง: การตอบสนองต่อเสียงแห่งประชาธิปไตย" Read More »

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามก่อตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 ที่บาหลี โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ดังนี้ รับและรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงจากหน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคตามที่เห็นเหมาะสม รับและรวบรวมข้อมูลจำนวนทรัพยากรสำหรับระบบเตรียมความพร้อมในภูมิภาคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น   Read More »

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคม เช่น การประชุมผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Women’s Caucus) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิคนพื้นเมือง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ Read More »

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ที่บาหลีโดยมุ่งสร้างความเป็นอาเซียน (ASEAN Identity) โดยการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา นอกจากนั้นในปฏิญญายังมีการสนับสนุนกรอบความคิด “คิดอย่างอาเซียน” (Think ASEAN) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งสนับสนุนวาทกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทางวัฒนธรรม (Small... Read More »