home

สังคม-วัฒนธรรม

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ที่บาหลีโดยมุ่งสร้างความเป็นอาเซียน (ASEAN Identity) โดยการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา นอกจากนั้นในปฏิญญายังมีการสนับสนุนกรอบความคิด “คิดอย่างอาเซียน” (Think ASEAN) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งสนับสนุนวาทกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทางวัฒนธรรม (Small... Read More »