home

ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

ตุลาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน Read More »

อาเซียนร่วมป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง

อาเซียนร่วมป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง

กันยายน 30, 2017

อาเซียนร่วมกันหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อเรื้อรังภายใตต้แนวคิด “อาเซียนร่วมใจก้าวสู่การมีสุขภาพที่ดี” Read More »

อาเซียนเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี

อาเซียนเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี

กันยายน 20, 2017

อาเซียนจัดการประชุมบูรณาการเสาสังคม-วัฒนธรรมร่วมกับเสาเศรษฐกิจ หวังผลักดันให้สตรีเข้ามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น Read More »

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

กรกฎาคม 31, 2017

อาเซียนหารือแนวทางเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการความเรื่องด้านภัยพิบัติ Read More »

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนหารือร่วมกับรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนและอินเดีย ร่วมหารือแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

เมษายน 13, 2017

อาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ส่งเสริมการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาททางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง Read More »

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน Read More »

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

มีนาคม 1, 2017

รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม เสนอให้ชาติสมาชิกกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กุมภาพันธ์ 27, 2017

รัฐมนตรีและผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคแม่โขงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 วางเป้าหมายแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Read More »