home

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอาเซียน

อาเซียนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง

อาเซียนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง

เมษายน 5, 2014

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM) ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า Read More »

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM)

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM)

กุมภาพันธ์ 14, 2014

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ได้หารือประเด็นด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างชาติอาเซียน โดยเมียนมาร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เห็นว่า จะให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา SME การให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดําเนินการหลังปี 2558 ซึ่งขณะนี้อาเซียนได้ มอบหมายให้สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกทําการศึกษาว่าอาเซียนหลังจากเป็น AEC แล้ว ควรจะมีทิศทางความร่วมมือกันต่อไปอย่างไร เพื่อให้อาเซียนมีความร่วมมือแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาเซียนครั้งที่ 3 ลงนามปฏิญญาเวียงจันทน์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬา

ประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาเซียนครั้งที่ 3 ลงนามปฏิญญาเวียงจันทน์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬา

ธันวาคม 25, 2013

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬา ครั้งที่ 3 (The 3rd Senior Officials Meeting on Sports - SOMS-3) และการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Ministers Meeting on Sports – AMMS-2) ขึ้นระหวางวันที่ 3-5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่นครหลวงเวียงจันทน ประเทศลาว... Read More »

บรูไนเจ้าภาพการหารือสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียนครั้งที่ 2

บรูไนเจ้าภาพการหารือสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียนครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 8, 2013

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ บรูไนได้เป็นเจ้าภาพในการหารือครั้งที่ 2 ของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียน (ASEAN Supreme Audit Institutions -ASEANSAI) ครั้งที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีคณะผู้เข้าร่วมมากกว่า 64 คณะ  ประกอบไปด้วยหัวหน้าสถาบันตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากชาติสมาชิก 10 ประเทศของอาเซียน  เลขาธิการอาเซียน  องค์การระหว่างประเทศด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และธนาคารโลก เลขาธิการของกรมการตรวจเงินแผ่นดินของบรูไนได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะผู้แทนต่างๆ ที่เข้าร่วมการพบปะหารือกันในครั้งนี้ และยังแสดงให้เห็นว่า สถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียนมีความคืบหน้าไปมาก สถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียนจัดตั้งขึ้นในปี 2011 ณ... Read More »

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนครั้งที่ 35

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนครั้งที่ 35

กันยายน 12, 2013

สปป. ลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนครั้งที่ 35 (35 th ASEAN Senior Transport Officials Meeting: STOM) ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองหลวงพระบาง  ประเทศ สปป.ลาว  โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผู้แทนจากจีนและเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าร่วมด้วย โดยมีผู้แทนของประเทศ สปป.ลาวทำหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบการประชุมของผู้นำอาเซียนที่ประเทศบรูไนในการรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ... Read More »

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและปกป้องสิทธิผู้หญิงและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 7

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและปกป้องสิทธิผู้หญิงและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 7

สิงหาคม 8, 2013

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและปกป้องสิทธิผู้หญิงและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 7 ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Read More »

บรูไนเจ้าภาพการฝึกทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียนครั้งที่ 2

บรูไนเจ้าภาพการฝึกทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียนครั้งที่ 2

มิถุนายน 18, 2013

บรูไนเป็นเจ้าภาพการฝึกทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียน ครั้งที่ 2 (ASEAN Militaries Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise : AHX) ระหว่างวันที่ 12 – 22 มิถุนายนนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-22 มิถุนายน 2556 โดยมีประเทศที่เข้ารับการฝึกได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู่เจรจาอาเซียน8ประเทศ เพื่อให้กำลังพลได้สร้างความคุ้นเคยกับวิธีการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติทางทหารร่วมกับมิตรประเทศ นอกจากการฝึกทางทหารแล้ว ตามตารางรายการจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านจัดการภัยพิบัติระหว่างกันของประเทศสมาชิกด้วยการนำเสนอหัวข้อพูดคุยโดยบรูไน... Read More »

16 ประเทศ หารือเข้มในการประชุม RCEP – TNC ครั้งแรก

16 ประเทศ หารือเข้มในการประชุม RCEP – TNC ครั้งแรก

มิถุนายน 6, 2013

นายสมเกียรติ  ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 (The First Meeting of Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee: 1st RCEP – TNC) และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน... Read More »

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียู

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียู

พฤษภาคม 21, 2013

อาเซียนเป็นเจ้าภาพประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียู ณ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างกัน รวมไปถึงการติดตามผลงานแผนการปฏิบัติงานบันดาร์ เสรี เบกาวัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-อียู 2013-2017 (Bandar Seri Begawan Plan of Action) อีกด้วย Read More »

การประชุมหารือเศรษฐกิจและนโยบายระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

การประชุมหารือเศรษฐกิจและนโยบายระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

เมษายน 23, 2013

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน และนายจูเลียน วิลสัน (Julian Wilson) หัวหน้าคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมหารือด้านเศรษฐกิจและนโยบายระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Economic & Policy Forum) ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Read More »