home

บทความคัดสรร

ต้นทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว

ต้นทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว

กุมภาพันธ์ 8, 2016

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดการครอบงำทางเศรษฐกิจจากต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่ต้องการเป็นที่หนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS : Greater Mekong Subregion) ผ่านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จนลาวอาจสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจ หากไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจควบคู่กับเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน และการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการท้องถิ่น Read More »

อกหักจากอาเซียน

อกหักจากอาเซียน

มกราคม 6, 2016

การที่สังคมไทย “ออกตัวแรง” กับประชาคมอาเซียนนี้ เมื่อเข้าสู่ปีหน้า น่าจะสร้างความผิดหวัง อกหัก ในหมู่คนไทยที่มีความคาดหวังต่ออาเซียนมาก เพราะเอาเข้าจริง ในปีหน้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอย่างที่คาดหวัง ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมไทยมีสมมุติฐานความเข้าใจของต่อประชาคมอาเซียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปหลายประการ Read More »

ASEAN and Global Change

ASEAN and Global Change

ธันวาคม 5, 2015

ความเอาแน่เอานอนไม่ได้และความอ่อนแอเชิงสถาบันของอาเซียนอาจไม่ได้เป็นอุปสรรคเสมอไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และความวิตกกังวลทางยุทธศาสตร์ในบริบทโลก อาเซียนมิได้เป็นภัยคุกคามต่อมหาอำนาจใดๆ แม้อาเซียนยังไม่เคยเป็น “ตัวแสดงสำคัญในระดับโลก” มาก่อน แต่การหารือทางการทูตและการสร้างฉันทามติตลอด 48 ปีที่ผ่านมาจะทำให้อาเซียนกลายเป็นเวทีการประชุมและเป็นหุ้นส่วนที่มีประโยชน์ต่อตัวแสดงในระดับโลกอื่นๆ ในการสร้างแนวทางของการอยู่ร่วมกันรูปแบบใหม่ และเราเองก็ไม่ควรดูแคลนอนาคตที่สดใสของอาเซียน Read More »

เมียนมาร์หลังเลือกตั้ง 2015: ความหวังและความจริงอันเปราะบาง

เมียนมาร์หลังเลือกตั้ง 2015: ความหวังและความจริงอันเปราะบาง

พฤศจิกายน 13, 2015

การเลือกตั้งในเมียนมาร์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดำเนินไปพร้อมกับความคาดหวังหลายประการ อาทิ หวังว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่อิสระ เสรี และยุติธรรม ไม่มีความรุนแรง และดำเนินไปอย่างเรียบร้อย หวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และการที่กองทัพจะถอยห่างออกจากการเมือง แต่เชื่อว่าความหวังอันสูงสุดของคนจำนวนมาก คือ การเห็นชัยชนะของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย และมีความชอบธรรม หลังจากที่ถูกยึดไปในปี Read More »

เวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

เวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

ตุลาคม 16, 2015

หลายประเทศในเอเชียแสดงความสนใจที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ กับยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางเพื่อบุกเบิกตลาดใหม่แทนที่ตลาดเดิม ที่เติบโตช้าและเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนาม ที่สามารถเปิดตลาดการค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยเป็นชาติอาเซียนหนึ่งเดียวที่ลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หลังจากเริ่มเจรจากันไป 8 รอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ซึ่งในขณะนั้น สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ยังมีสถานะเป็นเพียงสหภาพศุลกากร Read More »

Five Facts about the ASEAN Economic Community

Five Facts about the ASEAN Economic Community

สิงหาคม 24, 2015

กำหนดการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 กำลังใกล้เข้ามาถึง แต่แผนการต่างๆ ที่อาเซียนวางไว้กลับประสบกับแรงต้านมากกว่าการสนับสนุน หลายคนวิจารณ์ว่าเป้าหมายของการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และแรงงานฝีมืออย่างเสรีของอาเซียนจะไม่สำเร็จทันปลายปีนี้ ข้อวิจารณ์นี้เป็นความจริงอยู่บ้าง แต่เราควรถามตัวเองเช่นกันว่าความหมายเริ่มแรกของ AEC คืออะไร เราจะโทษอาเซียนได้มากน้อยเพียงใดหาก AEC ไม่บรรลุเป้าหมายดังที่หวัง เราควรโทษ AEC ว่าเป็นตัวการในการทำให้นโยบายเศรษฐกิจภายในของชาติสมาชิกเปลี่ยนไปและต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ การตอบคำถามเหล่านี้อาจเริ่มจากการทบทวนข้อเท็จจริง 5 ประการเกี่ยวกับการก่อตั้ง Read More »

ยุทธศาสตร์การเป็นแกนกลางทางทะเลโลกของอินโดนีเซีย

ยุทธศาสตร์การเป็นแกนกลางทางทะเลโลกของอินโดนีเซีย

กรกฎาคม 24, 2015

รัฐบาลของนายโจโกวีให้น้ำหนักกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศไม่น้อยเช่นกัน ในวันรับตำแหน่ง เขาได้ประกาศหมุดหมายสำคัญของนโยบายด้านการระหว่างประเทศ นั่นคือการพัฒนาอินโดนีเซียให้กลายเป็น “แกนกลางทางทะเลของโลก”(Global Maritime Axis) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสมุทรสำคัญอย่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำนาจต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีอินโดนีเซียเป็นแกนกลาง Read More »

ความรุนแรงกับกระบวนการสันติภาพในฟิลิปปินส์

ความรุนแรงกับกระบวนการสันติภาพในฟิลิปปินส์

มิถุนายน 24, 2015

ถึงแม้ว่าร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร จะสามารถผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมการเฉพาะกิจไปได้ แต่ในชั้นรัฐสภาคงมีการอภิปรายกันเต็มที่ก่อนลงมติ ขณะที่อุปสรรคของการผ่านกฎหมายนี้ยังอยู่ที่ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเด็นอำนาจพิเศษที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของชาติ ดังนั้น ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้า และเป็นผลผลิตชิ้นงามจากต้นทุนความสูญเสียมากมายจากอดีตที่ผ่านมา Read More »

Institutionalizing ASEAN: celebrating Europe through network governance

Institutionalizing ASEAN: celebrating Europe through network governance

เมษายน 1, 2015

ในขณะที่อาเซียนดำเนินรอยตามพัฒนาการของสหภาพยุโรป แต่กระบวนการบูรณาการยุโรปหลังความสูญเสียมหาศาลจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง กอปรกับความล้มเหลวของสถาบันที่มีโครงสร้างหลวมๆ อย่างสันนิบาตชาติ ได้ช่วยให้ผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปมองเห็นว่าสถาบันที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการสั่งการแบบลำดับชั้น มีการแบ่งหน้าที่และผูกพันประเทศสมาชิกไว้ด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมาย เป็นสิ่งจำเป็นต่อความร่วมมือและสันติภาพ ขณะที่กระบวนการบูรณาการอาเซียน แม้จะเกิดขึ้นในบริบทของสงครามเย็น แต่ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นกับอาเซียน น้อยกว่าที่ยุโรปได้รับอยู่มาก Read More »

The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

กุมภาพันธ์ 5, 2015

ผลประโยชน์ของชาติสมาชิกอาเซียนจากการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติไม่ได้จำกัดอยู่เพียงระดับทวิภาคี แต่ยังรวมถึงในระดับพหุภาคีอีกด้วย ชาติอาเซียนที่เป็นประเทศส่งออกแรงงานย้ายถิ่นจำเป็นต้องผลักดันให้ชาติสมาชิกอื่น ๆ เห็นพ้องกันกับการสร้างกลไกกฎหมายระดับภูมิภาค อันจะช่วยคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อแรงงานเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น Read More »