การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ที่ สปป.ลาว http://aseanwatch.org/2016/09/20/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1-2/ http://aseanwatch.org/2016/09/20/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1-2/#respond Tue, 20 Sep 2016 08:51:22 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28139 ผู้นำ 18 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

ที่ประชุมยืนยันจะร่วมมือกันบนหลักการของข้อตกลงต่างๆ ของการประชุมและพร้อมสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมบทบาทศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและในสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นสำคัญ 6 ประเด็นตามปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยความริเริ่มเพื่อพัฒนาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative) ระหว่างปี 2558-2560 ได้แก่ พลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขโลก สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุถึงความสำคัญของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (non-proliferation) การใช้พลังงานนิวเคลียร์สันติ และความสำคัญของการใช้นิวเคลียร์ด้านความมั่นคงเพื่อตอบโต้กับภัยก่อการร้าย ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา: asean.org และ thansettakij.com

]]>
http://aseanwatch.org/2016/09/20/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1-2/feed/ 0
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี http://aseanwatch.org/2014/11/21/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/ http://aseanwatch.org/2014/11/21/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/#respond Thu, 20 Nov 2014 18:11:53 +0000 http://aseanwatch.org/?p=18435 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือและทบทวนทิศทางในอนาคตและเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

ประเด็นสำคัญที่ผู้นำแต่ละชาติได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันคือ กรณีทะเลจีนใต้ ซึ่งหลายประเทศย้ำการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดินแดนโดยการเจรจาอย่างสันติ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และการใช้ความยับยั้งชั่งใจไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากขึ้น

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยมร่วมและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจนหลักนิติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ และได้หารือเรื่องความร่วมมือและสิ่งท้าทายที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่า ค้ามนุษย์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลก ได้แก่ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย และความมั่นคงทางทะเล

นอกจากนี้ ผู้นำให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้ 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า (2) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยแนวทางในการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อภัยพิบัติ (3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของภูมิภาค และ (4) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความรุนแรงและความโหดร้ายที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย

แหล่งที่มา: mfa.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2014/11/21/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/feed/ 0
อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์ http://aseanwatch.org/2014/08/14/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2014/08/14/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99/#respond Thu, 14 Aug 2014 03:52:30 +0000 http://aseanwatch.org/?p=16860 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting) ครั้งที่ 4 และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum) ครั้งที่ 21 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ได้ร่วมติดตามผลของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 ปี 2013 พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ 6 สาขาตามกรอบ EAS ได้แก่ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การศึกษา การเงิน ประเด็นสาธารณสุขระดับโลก โรคระบาด การบริหารจัดการภัยพิบัติและความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีกิจกรรมการเชื่อมโยงในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมได้เห็นชอบเอกสาร (1) ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่า (EAS Declaration on Combatting Wildlife Trafficking) ซึ่งร่างโดยไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ และ (2) แนวทางในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน (EAS Guidelines for Rapid Disaster Response) เพื่อนำเสนอให้ผู้นำรับรองในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของการประชุม EAS ในฐานะเวทีหารือประเด็นด้านยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญกับสถาปัตยกรรมภูมิภาค โดยรัฐมนตรีต่างประเทศเห็นพ้องให้มีกลไกติดตามผลของการประชุมในระดับผู้นำเพื่อให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย

ขณะที่ในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองแผนงานการดำเนินงานของปีถัดไป ในส่วนของประเทศไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งในที่ประชุมว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นประธานร่วมกับจีนในการประชุม ASEAN Regional Forum on Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime ในปี 2015

]]>
http://aseanwatch.org/2014/08/14/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99/feed/ 0
อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน http://aseanwatch.org/2014/06/15/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2014/06/15/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99/#respond Sat, 14 Jun 2014 18:53:53 +0000 http://aseanwatch.org/?p=15551 อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้่ ดังนี้

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ได้หารือและติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 รวมทั้งการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลงานของกลุ่ม High Level Task Force เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียนในประชาคมอาเซียน  และได้เสนอข้อแนะนำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและแนะนำแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบต่าง ๆ

ขณะที่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก 3 นั้น ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งยังได้หารือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวก 3 ขณะที่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้หารือทิศทางของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเตรียมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปีนี้

แหล่งที่มา: mfa.go.th

 

]]>
http://aseanwatch.org/2014/06/15/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99/feed/ 0
จีนย้ำเร่งร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกล่าสุด http://aseanwatch.org/2013/10/13/%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/ http://aseanwatch.org/2013/10/13/%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/#respond Sat, 12 Oct 2013 19:40:25 +0000 http://aseanwatch.org/?p=11937 ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 8 ที่ประเทศบรูไน ได้สรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ในการร่วมกับสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ (Code of Conduct) เพื่อยุติความขัดแย้งเรื่องสิทธิเหนือดินแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน 

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวถึงความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกว่า มีที่มาจากความสงบและการปราศจากข้อขัดแย้งทางการทหาร ทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังยืนยันว่า จีนจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ให้สำเร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี บางฝ่ายยังตั้งข้อสงสัยต่อท่าทีของจีน หลังจากนายหลี่ยืนยันว่า สำหรับจีนแล้ว เสรีภาพทางการเดินเรือบนทะเลจีนใต้ไม่เคยเป็นประเด็นปัญหา และเตือนมิให้ประเทศที่สามเข้าแทรกแซงการเจรจาระหว่างจีนกับคู่พิพาทต่าง ๆ ซึ่งอาจตีความได้ว่า จีนยังคงต้องการเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศอาเซียนอยู่เหมือนเดิม และไม่ต้องการให้สหรัฐเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากเกินไป

ขณะเดียวกัน นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ญี่ปุ่นอยากให้จีนเจรจากับอาเซียนโดยเร็ว เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ขณะที่นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ได้แสดงความกังวลว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค กระนั้น เขายังเชื่อมั่นว่า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอาจช่วยลดความเสี่ยงของความขัดแย้งได้ทางหนึ่ง

อนึ่ง ที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย 17 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งของการประชุม โดยผู้นำแต่ละชาติได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งชี้ว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การร่วมมือด้านการจัดการน้ำ และการทำประมงอย่างยั่งยืน ล้วนเป็นประเทศสำคัญที่ทุกชาติต้องใส่ใจ

แหล่งที่มา: abc.net.au

]]>
http://aseanwatch.org/2013/10/13/%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/feed/ 0
สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง http://aseanwatch.org/2012/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad/ http://aseanwatch.org/2012/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad/#respond Sat, 24 Nov 2012 02:04:21 +0000 http://aseanwatch.org/?p=6196 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องของเนื้อหา ทว่าก็ได้กลายเป็นกรอบหลักสำหรับการพัฒนาการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของอาเซียน กระนั้นก็ดี ประเด็นที่ได้รับการจับตามองอย่างความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ กลับยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใดๆ จากประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 21 นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน และยกระดับบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน ผู้นำจาก 10 ชาติสมาชิก ได้ออกแถลงการณ์ร่วม หลังลงนามรับรอง “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน” ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของภูมิภาค แม้จะถูกวิจารณ์โดยนางเนวี พิลไลย์ ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ชี้ว่าปฏิญญาดังกล่าวมีความบกพร่องในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่มีผลผูกมัดประเทศสมาชิก ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ขณะที่ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ออกมาโต้แย้งว่า อาเซียนได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของปฏิญญาดังกล่าว ก่อนการลงนามเรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน ผู้นำชาติอาเซียนตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นเวลา 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2015 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน อันเนื่องมาจาก ข้อจำกัดหลายประการ รวมไปถึงข้อตกลงและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายที่ประเทศสมาชิกยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ ประเด็นเรื่องการตรวจลงตรา ภาษีอากรสินค้า กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน ฯลฯ

นอกจากนี้ ประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศอาเซียนอย่าง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน กับมหาอำนาจอย่างจีน ก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 7  โดยผู้นำจากฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ พร้อมๆ กับที่ญี่ปุ่น ยกข้อพิพาทกับจีน เรื่องกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนตะวันออกเข้าหารือ

ทั้งนี้ แม้อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา จะเคยยืนยันเจตจำนงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในเวทีระดับนานาชาติ ทว่าฟิลิปปินส์และเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่กรณีหลัก ได้ออกมาโต้แย้งว่า ทั้งสองประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เป็นอยู่ ส่วนจีนก็ได้ตอกย้ำทิศทางนโยบายต่างประเทศของตน และยืนยันว่า ข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ควรนำมาพูดคุยในระดับทวิภาคีเท่านั้น และไม่ควรดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ท่าทีของสหรัฐฯ จึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้ออกมากดดันจีน ในที่ประชุมว่าด้วยการจัดทำข้อปฏิบัติในพื้นที่ทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) ให้เร่งแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งชี้ว่า ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาค อาเซียนกับจีนจึงควรเร่งหารือกัน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมือง และหาทางออกเพื่อนำไปสู่สันติภาพ ทั้งนี้ เขายืนยันว่า สหรัฐฯ ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

กระนั้นก็ดี ดูเหมือนไม่ได้มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมใดๆ จากการประชุมครั้งนี้ นอกเสียจาก การยืนยันให้ทุกฝ่ายเคารพในข้อปฏิบัติที่มีการตกลงระหว่างจีนกับอาเซียนก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ผู้นำอาเซียนก็ร้องขอให้จีน เริ่มการเจรจา เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ และมอบหมายให้ไทยเป็นตัวกลางในการประสานงานกับจีน เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันเหตุรุนแรงและแก้ไขความขัดแย้งร่วมกันในอนาคต

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็พยายามผลักดันข้อตกลงทางการค้าการลงทุนที่เรียกว่า ความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสหรัฐฯ-เอเชีย (U.S.-ASEAN Expanded Economic Engagement) เพื่อปูทางสู่ข้อตกลงทางการค้าอีกฉบับ นั่นคือ กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership – TPP)  ซึ่งเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจที่ไม่มีจีนรวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี เป้าหมายของสหรัฐฯ ในเวทีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนี้ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากความพยายามของชาติอาเซียน ที่ร่วมกับอีก 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จัดตั้งความตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)  ซึ่งได้รับการอนุมัติในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่บาหลี เมื่อปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทำให้เกิดระบบตลาดเดียวที่มีประชาชนกว่า 3,000 ล้านคน จนกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ในอีกด้านหนึ่ง การร่วมหารือกับจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ได้นำไปสู่การตกลงริเริ่มการเจรจาความร่วมมือทางการค้า เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน และอาจเป็นสัญญาณถึงความพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างทั้งสามประเทศ ท่ามกลางข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนตะวันออก รวมถึง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยุ่งยากซับซ้อน

นอกจากนี้ ในการประชุมอาเซียน +3 สมัยพิเศษ (Commemorative summit) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การริเริ่มก่อตั้งความร่วมมือระหว่างชาติอาเซียนกับชาติมหาอำนาจในเอเชียอย่าง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชาได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและพัฒนาการของการประชุมจากครั้งที่ผ่านมาๆ และเน้นย้ำถึงบทบาทและทิศทางความร่วมมือในอนาคต ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน+3 ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสังคมวัฒนธรรม ขณะที่นายกรัฐมนตรีเวิน เจีย เป่า ของจีน ได้เน้นย้ำถึงความปรารถนาที่จะเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชาติสมาชิก ทั้งนี้ร่วมไปถึงการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาค และร่วมกันเผชิญหน้าความท้าทายที่รอคอยอยู่ในอนาคต ดั่งเช่นที่ เคยช่วยเหลือกันจนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย เมื่อปี 1997 มาได้

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำจากชาติสมาชิก ASEAN+3 ได้ร่วมออกแถลงการณ์การร่วมผู้นำในวาระครบรอบ 15 ปี ความร่วมมืออาเซียน+3 ( ASEAN Plus Three Leaders’ Joint Statement on the Commemoration of the 15th Anniversary of the ASEAN Plus Three Cooperation ) และ แถลงการณ์ผู้นำว่าด้วยหุ้นส่วนในความเชื่อมโยงอาเซียน+3 (Leader’s Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity) อีกทั้งยังได้รับรองเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก ในกรอบอาเซียน+3 (Cultural City of East Asia 2012 within the framework of the ASEAN Plus Three) อีกด้วย

เรียบเรียงจาก

http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-plus-three-commemorative-summit
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-score-several-landmark-agreements-at-21st-summit-and-other-related-meetings?category_id=27
http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/18/southeast-asia-adopt-human-rights-declaration.html
http://news.voicetv.co.th/global/56550.html?p
http://www.thairath.co.th/content/oversea/307356
http://zeenews.india.com/news/world/asean-3-summit-china-japan-s-korea-vow-cooperation_811628.html

]]>
http://aseanwatch.org/2012/11/24/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad/feed/ 0
สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖ http://aseanwatch.org/2011/12/07/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80/ Wed, 07 Dec 2011 13:50:58 +0000 http://aseanwatch.org/?p=334 จากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ นี้มีความคืบหน้าสำคัญๆหลายเรื่อง ได้แก่

  • การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยหลักการเพื่อความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกัน(Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations) มาใช้ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติของประเทศที่เข้าร่วมประชุม EAS โดยหลักการต่างๆในปฏิญญาจะมีพื้นฐานมาจาก ปฏิญญาอื่นๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) และ สนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือ (TAC)
  • การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 6ว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน (the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity) มาใช้เพื่อเร่งการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสู่ความร่วมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • การที่กลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon States) ซึ่งรวมรัฐสำคัญๆ เช่นสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และอินเดีย ได้ตกลงเข้าร่วมในสนธิสัญญาของเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone- SEANWFZ)
  • การขยายกลุ่มสมาชิกของการะประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asian Summit)โดยปีนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศรัสเซียได้เค้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งในแง่หนึ่งการมีประเทศมหาอำนาจสองประเทศเป็นคู่เจรจาจะช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนาเรื่องต่างๆ เช่น ความมั่นคงด้านผลังงาน และการจัดการปัญหาระหว่างประเทศ แต่ในอีกมุมหนึ่งการที่ประเทศอเมริกาเค้าร่วมEAS เพื่อถ่วงดุลอำนาจของประเทศจีน โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอาจจะส่งผลให้อาเซียนและเวที EAS มีบทบาทความสำคัญลดน้อยลง ซึ่งการหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการเมืองระหว่างประเทศที่มหาอำนาจทั้งสองประเทศได้นำมาสู่ EAS


]]>