home

ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน + 1

ธันวาคม 7, 2011

ความร่วมมือกับจีน อาเซียนเปิดศูนย์อาเซียน-จีนฉลองความสัมพันธ์ 20ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย ทำข้อตกลงว่าด้วยการค้าภาคบริการอาเซียน-จีน (ASEAN-China Trade in Services Agreement- AC-TIS) เพื่อเร่งลดข้อกีดขวางการค้าภาคบริการอย่างไรก็ตามความสำเร็จของเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขของอาเซียนในเรื่องความขัดแย้งบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากมีการออก “แนวทางในการปฏิบัติตามคำประกาศว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้”  (Guideline for the implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the... Read More »