home

สิทธิมนุษยชน

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กุมภาพันธ์ 11, 2012

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดการหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับภูมิภาคกว่า 40 องค์กร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2012 ที่มะนิลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงความท้าทายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว Read More »

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

มกราคม 12, 2012

                                                           ... Read More »

Underconstruction

ธันวาคม 14, 2011

Read More »