home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (26 – 30 มี.ค. 55)

เมษายน 6, 2012

รัฐมนตรีอาวุโสบรูไนเยือนกาตาร์ HRH Prince Hj Al-Muhtadee Billah มกุฏราชกุมารและรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนพร้อมคณะเดินทางเยือนกาตาร์อย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค. 55 ตามคำเชิญของ Sheikh Tamim มกุฎราชกุมารแห่งกาตาร์ โดยได้ทรงเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและมกุฎราชกุมารแห่งกาตาร์ เพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นระดับภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่เกี่ยวพันกับทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ มกุฏราชกุมารบรูไนยังได้ทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามและสถาบันทางด้านการกีฬาอีกด้วย (ที่มา: www.bt.com.bn 27 มี.ค. 55) Read More »

บรูไน (19 – 23 มี.ค. 55)

มีนาคม 24, 2012

บรูไนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำ บรูไนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำ (International Conference on Wetland Forests)ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การบริหารจัดการพื้นที่ป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าพรุน้ำจืด และป่าชายเลน เพื่อสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมไปถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติ และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากระบวนการในการจัดการป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ  (ที่มา: www.environmental-expert.com... Read More »

บรูไน (12 – 16 มี.ค. 55)

มีนาคม 17, 2012

บรูไนเข้าร่วมการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 6                 คณะผู้แทนจากบรูไนเดินทางเข้าร่วมการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่ Marseille ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “น้ำ – เวลาสำหรับทางออก” (Water – Time for Solutions) เพื่อระบุถึงปัญหาและวิธีแก้ไขที่ชัดเจนต่อปัญหาน้ำของโลก... Read More »

บรูไน (5 – 9 มี.ค. 55)

มีนาคม 10, 2012

บรูไนเผยมีชาวต่างชาติจำนวนมากเกินไปในภาคเอกชน จากสถิติในปี 2010 ของ Economic Planning and Development Department (JPKE) พบว่ามีผู้ว่างงานเฉลี่ย 5,951 คน ในแต่ละปี ในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 6,400 คนในแต่ละปี ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2009 ของ JPKE พบว่าจากจำนวนแรงงาน 21,091 คนในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มีชาวต่างชาติอยู่มากถึง 12,709 คน หรือคิดเป็น 60%... Read More »

บรูไน (27 ก.พ. – 2 มี.ค. 55)

มีนาคม 5, 2012

บรูไนเตรียมเพิ่มการจ้างงานชาวบรูไนในอุตสาหกรรมพลังงาน ปัจจุบันสัดส่วนของชาวบรูไนที่ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% โดยที่เหลือเป็นชาวต่างชาติในหลายตำแหน่ง ทั้งนี้อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบรูไนได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว ทำให้กระทรวงพลังงานบรูไนออกมาตรการริเริ่มหลายประการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเป้าเสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรู้สำหรับชาวบรูไนที่จำเป็นต่อการทำงานและตลาด นอกจากนี้ รัฐมนตรีพลังงานยังกล่าวมั่นใจว่าตำแหน่งงานกว่า 50,000 ตำแหน่งจะได้รับการป้อนสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในปี 2035 ซึ่ง 40,000 ตำแหน่งจะสำรองไว้สำหรับชาวบรูไนทั่วไป รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ 5,000 ตำแหน่ง (ที่มา: www.bt.com.bn 2 มี.ค. 55) Read More »

บรูไน (20 – 24 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

บรูไนจัดสัมมนาว่าด้วยการเสริมสร้างการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ดินเปรี้ยวในการผลิตข้าวสำหรับบรูไน” เพื่อแสดงเทคนิคในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของบรูไน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน ตัวแทนจากบริษัทมิตซูบิชิประจำบรูไน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในงานนี้ ตัวแทนจากมิตซูบิชิได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทและรัฐบาลบรูไนในการพัฒนาทางการเกษตรควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและโครงการเรียนรู้แก่ชาวนาท้องถิ่นถึงเทคนิคใหม่ๆ ในการเกษตรกรรม โดยมิตซูบิชิได้ลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่บางส่วนของบรูไนและพบว่าหากมีการเติมปุ๋ยที่เหมาะสมประกอบกับเทคนิคในการเพาะปลูก บรูไนจะสามารถปลูกข้าวเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าของค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งพบในพื้นที่ตอนล่างจัดเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศ ซึ่งมิตซูบิชิได้เตรียมทีมสำรวจอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบรูไนและญี่ปุ่นเพื่อศึกษาวิจัย โดยผลที่ได้จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดต่อที่ญี่ปุ่นและสามารถสรุปเพื่อยื่นต่อกรมเกษตรและอาหารของบรูไนภายใน 2 เดือน  ทั้งนี้ มิตซูบิชิได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกรมเกษตรและอาหารของบรูไนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว... Read More »

บรูไน (13 – 17 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

รัฐมนตรีการค้าแคนาดาเยือนบรูไน รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและเอเชียแปซิฟิค (Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway) ของแคนาดา Edward Fast พร้อมคณะ เดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและพลังงาน โดยในด้านการศึกษานั้น แคนาดาในฐานะที่มีความก้าวหน้าทางด้านระบบการจัดการศึกษาได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านการศึกษากับบรูไนและการแลกเปลี่ยนนักเรียนผ่านทุนการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในแคนาดายังเตรียมลงทุนในต่างประเทศรวมถึงบรูไน เช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม และการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา ทั้งนี้ แคนาดาประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลให้แคนาดาสนับสนุนการอพยพเข้าไปยังแคนาดาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนในด้านพลังงาน แคนาดาต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับบรูไนโดยเสนอความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง... Read More »

บรูไน (5 – 10 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

บรูไนเตรียมจัด Brunei Bike Week หมายดึงดูดผู้มาเยือนจำนวนมาก บรูไนเตรียมจัดงาน Brunei Bike Week ประจำปี 2012 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม ซึ่งเป็นงานมอเตอร์โชว์ นิทรรศการ และการแสดงต่างๆ ภายใต้ธีมหลักของปีนี้ คือ “เดินทางสู่อาณาจักรแห่งขุมทรัพย์เหนือความคาดหมาย” (Ride to the Kingdom of Unexpected Treasures) โดยจะจัดควบคู่ไปการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งที่ 28 โดยในปีที่แล้ว... Read More »

บรูไน (30 ม.ค. – 3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเยือนบรูไน รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergey Lavrov เดินทางเยือนบรูไนเป็นเวลา 1 วัน โดยได้เข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไน เจ้าชาย Mohamed Bolkiah และยังได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยบรูไน (Universiti Brunei Darussalam – UBD) โดยรัฐมนตรี Lavrov ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียนว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศที่รัสเซียให้ความสำคัญ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การกระตุ้นการพัฒนาทางด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยมูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรัสเซียยังต้องการขยายความร่วมมือกับอาเซียน โดยเฉพาะด้าน การโทรคมนาคม... Read More »

บรูไน (23 – 27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

สุลต่านบรูไนต้อนรับการเยือนของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม สุลต่านบรูไนเป็นเจ้าภาพต้อนรับการมาเยือนของนาย Hadi Poernomo ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอินโดนีเซียและคณะซึ่งเดินทางเยือนบรูไนเป็นเวลาสามวันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและหารือกันถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียน (ASEAN Supreme Audit Institutions – ASEANSAI) ได้แก่ แผนการทำงานปี 2012-2013 และประเด็นที่จะได้รับการหารือในประชุม ASEANSAI Committee Meeting ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าที่มาเลเซีย ซึ่งถือเป็นการประชุมแรกระหว่างผู้นำหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินนับตั้งแต่การจัดตั้ง ASEANSAI ในเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี (ที่มา: www.bt.com.bn) บรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยี... Read More »