home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (16 – 20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

ประมุขกาตาร์เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani ประมุขกาตาร์พร้อมคณะเดินทางเยือนบรูไนเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจากสุลต่านของบรูไนและรัฐบาล ภายหลังจากพิธีการต้อนรับ มีการหารือกันถึงประเด็นต่างๆ โดยมีการเซ็นความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ได้แก่ ความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (Agreement on Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to... Read More »

บรูไน (8 – 13 ม.ค. 55)

มกราคม 14, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กัมพูชา  เจ้าชาย Mohamed Bolkiah รัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่กัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม โดยมีการหารือถึงแผนการดำเนินการตามโครงการ ASEAN Connectivity ในบอร์เนียวปี 2012 โดยจากการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์และสานต่อแผนแม่บทสำหรับ ASEAN Connectivity เช่น โครงการรีเริ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้สาธารณะต่อการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ทั้งนี้ บรูไนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เตรียมแผนดำเนินการตาม ASEAN Connectivity ในบอร์เนียวภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ASEAN... Read More »

บรูไน (2 – 6 ม.ค. 55)

มกราคม 6, 2012

บรูไนสร้างเขื่อนมูลค่า 84.5 ล้านเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ บรูไนกำลังดำเนินโครงการมูลค่ากว่า 84.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างเขื่อนบริเวณพื้นที่ห่างไกลแถบ Tutong เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของชาวบรูไนใน Brunei-Muara และเขต Tutong โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุตาม Brunei Vision 2035 ซึ่งการสร้างเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำ Ulu Tutong เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2010 และจะเสร็จสิ้นในกลางปี 2014 โดยเขื่อนดังกล่าวจะสามารถรองรับการใช้น้ำในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประชากรกว่า 370,000 คนใน Brunei-Muara และ 97,000 คนใน Tutong... Read More »

บรูไน (23-30 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1.UNIVERSITI Brunei Darussalam (UBD) และ Science and Technology Policy Institute (STEPI) ของเกาหลีใต้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อการวางนโยบายแห่งชาติในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.หลังจากที่มีข่าวการตรวจพบเชื่อไวรัส H5N1 ที่ฮ่องกง สำนักงานเกษตรกรรมและอาหารภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรบรูไนจึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการณ์เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ เช่น การตรวจสอบสัตว์ปีกในฟาร์มท้องถิ่นด้วยการเจาะตัวอย่างเลือด เป็นต้น 3.พระราชบัญญัติแรงงานของบรูไนเริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2012 โดยจะไม่รับรองการสมัครทำงานของแรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานรวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป โดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานแรงงานอีกต่อไป Read More »

บรูไน (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเยือนญี่ปุ่น รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (ซ้าย) และ รัฐมนตรีพลังงานบรูไน (ขวา) รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 8 วัน โดยเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้แก่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม โดยได้หารือประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน นอกจากนี้ยังเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประธานสมาคมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-บรูไน (Japan-Brunei Friendship Association) ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานบรูไนมีภารกิจเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ ศูนย์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย โรงงานประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และสถานที่ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน (ที่มา : www.bt.com.bn/)... Read More »

บรูไน (5 – 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนเข้าร่วมการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเสด็จเข้าร่วมในการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี (Bali Democracy Forum – BDF) ครั้งที่ 4 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. โดยทรงกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในอาเซียนโดยส่วนรวมว่าตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย และทรงสนับสนุนการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังทรงกล่าวชื่นชมการทำหน้าที่เป็นผู้นำอาเซียนของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังทรงหารือกับนายกรัฐมนตรีมองโกเลีย และประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นการส่วนตัวอีกด้วย (ที่มา: www.bt.com.bn) คณะผู้แทนบรูไนเข้าร่วมการประชุมที่จาการ์ตา รัฐมนตรีการศาสนาบรูไนเข้าร่วมการประชุมที่จาการ์ตา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนาบรูไนพร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยสื่ออิสลาม (Islam Media... Read More »

บรูไน (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »