home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (23-30 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1.UNIVERSITI Brunei Darussalam (UBD) และ Science and Technology Policy Institute (STEPI) ของเกาหลีใต้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อการวางนโยบายแห่งชาติในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.หลังจากที่มีข่าวการตรวจพบเชื่อไวรัส H5N1 ที่ฮ่องกง สำนักงานเกษตรกรรมและอาหารภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรบรูไนจึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการณ์เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ เช่น การตรวจสอบสัตว์ปีกในฟาร์มท้องถิ่นด้วยการเจาะตัวอย่างเลือด เป็นต้น 3.พระราชบัญญัติแรงงานของบรูไนเริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2012 โดยจะไม่รับรองการสมัครทำงานของแรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานรวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป โดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานแรงงานอีกต่อไป Read More »

บรูไน (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเยือนญี่ปุ่น รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (ซ้าย) และ รัฐมนตรีพลังงานบรูไน (ขวา) รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 8 วัน โดยเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้แก่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม โดยได้หารือประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน นอกจากนี้ยังเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประธานสมาคมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-บรูไน (Japan-Brunei Friendship Association) ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานบรูไนมีภารกิจเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ ศูนย์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย โรงงานประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และสถานที่ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน (ที่มา : www.bt.com.bn/)... Read More »

บรูไน (5 – 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนเข้าร่วมการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเสด็จเข้าร่วมในการประชุมเวทีประชาธิปไตยบาหลี (Bali Democracy Forum – BDF) ครั้งที่ 4 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. โดยทรงกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในอาเซียนโดยส่วนรวมว่าตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย และทรงสนับสนุนการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังทรงกล่าวชื่นชมการทำหน้าที่เป็นผู้นำอาเซียนของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังทรงหารือกับนายกรัฐมนตรีมองโกเลีย และประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นการส่วนตัวอีกด้วย (ที่มา: www.bt.com.bn) คณะผู้แทนบรูไนเข้าร่วมการประชุมที่จาการ์ตา รัฐมนตรีการศาสนาบรูไนเข้าร่วมการประชุมที่จาการ์ตา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนาบรูไนพร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยสื่ออิสลาม (Islam Media... Read More »

บรูไน (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »