home

ข่าวประเทศลาว

ลาว (26-39 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

เจ้าหน้าที่ลาวเรียนภาษาอินโดนีเซีย ข้าราชการพลเรือนลาว 38 จาก 97 คน ของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสำเร็จการเข้าอบรมภาษาอินโดนีเซียวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 9 เดือน ที่สถานทูตอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2011 โดยการเข้าอบรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กระชับมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างลาวและอินโดนีเซีย ซึ่งภาษาอินโดนีเซียถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนง่ายขึ้น (จากที่: kplnet.com) บทวิเคราะห์ การอบรมภาษาอินโดนีเซียสำหรับเจ้าหน้าที่ลาวแสดงให้เห็นถึงการกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การอบรมภาษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทหารก็ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าด้านวัฒนธรรม โดยอาจจะครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางการทหาร แนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นข้อดีสำหรับการกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เนื่องจากภาษาถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกทั้ง... Read More »

ลาว (12-23 ธ. ค. 54)

ธันวาคม 24, 2011

นายกรัฐมนตรีลาวรับรัฐมนตรีการขนส่งเวียดนาม นายกรัฐมนตรีลาวทองสิงทำมะวง ได้ต้อนรับการมาเยือนแบบพิธีการ (courtesy call) ของรัฐมนตรีการขนส่งเวียดนาม Dinh la Thang และคณะ ซึ่งเป็นการเยืิอนเชิงปฏิบัตงาน(working visit)จากวันที่ 12-14 ธันวาคาม  โดยได้หารือถึงความร่วมมือที่พ่านมาของทั้งสองประเทศในภาคการข่นส่ง ซึ่งลาวก็ได้แสดงความปลื้มใจต่อรัฐมนตรีการคนส่งเวียดนามและคณะที่ได้ให้ความช่ว ยเหลือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว  นอกจนี้เทั้งสองประเทศยังได้ตกลงที่จะเพิ่มการแรกเปลี่ยผู้แทนเพื่อที่จะส่งเสริมการแรกเปลี่ยนงานวิจัย และประสบการณ์ในทุกสาขา อีกทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในเวที พหุภาคี และภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความร่วมมือให้ครอบคลุมมากบยิ่งขึ้น (จากที่: kplnet.net) ลาว เวียดนาม และไทยเพิ่มความร่วมมือระดับท้องถิ่น ลาวได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น... Read More »

ลาว (5 – 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่มีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากไม่ได้เสียงสนับสนุนจากกัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา หลังจากนักเคลื่อนไหวเตือนว่าจะมีผลกระทบต่อประชนราว  60 ล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขง ส่วนเวียดนามและกัมพูชากังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการทำฟาร์มและอุตสาหกรรมประมง จึงต้องการให้ลาวศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ เวียดนามยังได้เสนอให้เลื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟ้ฟ้าทุกแห่งในบริเวณแม่น้ำโขงออกไปอีก 10 ปี ส่วนสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าตัวเองมีพันธกิจเชิงกลยุทธ์ และต้องการรักษาความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแมน้ำโขง จึงไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน อีกทั้งยังได้ริเริ่มโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lowever Mekong Initiative) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นความพยายามสร้างความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ไทยเป็นประเทศเดียวที่เห็นชอบ... Read More »

ลาว (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

ลาวจับมือกับจีน สร้างความร่วมมือทางการทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อันดี และการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน Read More »