home

ข่าวประเทศไทย

ไทย (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

ไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลุ่มน้ำโขง นายกรัฐนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 4 ณ นครเนปิดอว์ของพม่า ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. ร่วมกับผู้นำจาก พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยมีประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB เข้าร่วมด้วย โดยมีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศระยะที่ 2 บันทึกความเข้าใจสำหรับการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง... Read More »

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »

ไทย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 7, 2011

ข่าวในประเทศ ประจำอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม Read More »