home

ข่าวสารอาเซียน

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคม เช่น การประชุมผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Women’s Caucus) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิคนพื้นเมือง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ Read More »

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ที่บาหลีโดยมุ่งสร้างความเป็นอาเซียน (ASEAN Identity) โดยการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา นอกจากนั้นในปฏิญญายังมีการสนับสนุนกรอบความคิด “คิดอย่างอาเซียน” (Think ASEAN) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งสนับสนุนวาทกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทางวัฒนธรรม (Small... Read More »

ความคืบหน้า AEC

ความคืบหน้า AEC

ธันวาคม 7, 2011

  ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ประกาศเลื่อนการเข้าร่วมใน ASEAN Trading Link (ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเพื่ออนุมัติการทำธุรกรรมข้ามกัน (Cross-trading) ในตลาดหลักทรัพย์ของตนออกไปเป็นกลางปี 2012) รัฐมนตรีด้านการสื่อสารของอาเซียนประกาศบรรลุซึ่งข้อตกลงโดยหลักการที่จะยกเลิกการคิดค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติของโทรศัพท์ไร้สายภายในอาเซียน Read More »

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ธันวาคม 7, 2011

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) กลุ่มสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไน) ประกาศจะเข้าร่วมทดลองปฏิบัติตาม “ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน” (ASEAN Single Window) อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการสำคัญในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะความซับซ้อนอันเกิดจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันของแต่ละชาติ นับเป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้า ฟิลิปปินส์ยื่นข้อเสนอให้ใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อเสนอของฟิลิปปินส์จะใช้ร่วมกับระบบทดลองที่มีอยู่ซึ่งบริหารจัดการโดยสิงคโปร์... Read More »

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนและจีนลงนามในพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อให้การเปิดเสรีภาคบริการในข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) มีผลในทางปฏิบัติ พิธีสารฉบับนี้ขยายขอบเขตการเปิดเสรีเพิ่มเติมจากเดิม 10 ประเภทที่ระบุไว้แล้วในพิธีสารฉบับแรกให้ครอบคลุมการบริการเชิงพาณิชย์ การสื่อสาร การก่อสร้าง การกระจายสินค้า การเงิน การท่องเที่ยว และการคมนาคม โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2012 ฮ่องกงซึ่งเป็นเขตศุลกากรอิสระ (Separate Customs Territory) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน อินเดียได้กำหนดให้สามารถสรุปการเจรจาภาคบริการภายใต้-ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India FTA)... Read More »

ความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางอาหาร

ธันวาคม 7, 2011

จากการประชุมของรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน (ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry) เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ที่เมืองจาการ์ต้า ผู้นำอาเซียนตกลงจัดตั้งกลไกสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve —APTERR) เพื่อป้องกันสภาวะขาดแคลนอาหารในภูมิภาค โดยมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมข้าวสำรองไว้สำหรับผู้ที่ต้องการ ให้บริการข้อมูลเพื่อการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นใจให้กับความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่ประชาชน Read More »

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

ธันวาคม 7, 2011

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 รัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers) ตกลงแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเชียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone – SEANWFZ) โดยมุ่งหวังให้กลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon States) ซึ่งประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีนตกลงเข้าร่วมในสนธิสัญญาดังกล่าว ขณะเดียวกันกลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง 5 ชาติก็กำลังพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Read More »

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนลงนามร่วมกันใน “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN Leaders’ Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2011 โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีอาเซียนอนุมัติกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation Framework) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2011 เพื่อวางแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค Read More »

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

ธันวาคม 7, 2011

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 ที่ผ่านมาและสนับสนุนให้จีนแก้ปัญหากรณีพิพาทในเขตทะเลจีนใต้ภายใต้กรอบการเจรจาพหุภาคี  พร้อมกันนั้นสหรัฐอเมริกาได้เตรียมแผนส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการที่เมืองดาร์วิน (Darwin) ออสเตรเลียถึง 2,500 นาย อาเซียนและจีนตกลงที่จะเจรจาเกี่ยวกับการร่างแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดรับกับปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)... Read More »