home

ห้องข่าว

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »

อินโดนีเซีย (5- 12 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 14, 2011

  อินโดนีเซียลงนามสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT) โดยการลงนามของอินโดนีเซียทำให้จำนวนประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 156 ประเทศ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่า สหรัฐอเมริกา อิสราเอล เกาหลีเหนือ จีน อินเดีย ปากีสถาน และอียิปต์ ได้ร่วมลงนามแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ 8 ประเทศที่เหลือล้วนมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ทั้ง 8 ประเทศจะต้องร่วมลงนามเสียก่อน... Read More »

ลาว (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

ลาวจับมือกับจีน สร้างความร่วมมือทางการทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อันดี และการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน Read More »

กัมพูชา (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

นายริชาร์ด โซโลมอน อดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐฯและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชามีท่าทีพึ่งพาความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากจีนเพิ่มขึ้นว่า การที่กัมพูชาหันไปพึ่งจีนมากขึ้นนั้นเนื่องจากต้องการให้จีนช่วยลดความกดดันจากเวียดนาม Read More »

เวียดนาม (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

กองทัพประชาชนเวียดนามได้ทดลองยิงจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ C125 กับระบบปืนกลต่อสู้อากาศยาน ในช่วงหลายวันมานี้ Read More »

พม่า (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดินทางเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 5 ทศวรรษ โดยนางฮิลลารี่กล่าวถึงเหตุแห่งการเยือนว่าเนื่องมาจากพัฒนาการด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุายชนของพม่ากรณีที่รัฐบาลปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี และ ให้พรรค NLD พรรคของนาง อองซาน ซูจี ยื่นจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง Read More »

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามก่อตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 ที่บาหลี โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ดังนี้ รับและรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงจากหน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคตามที่เห็นเหมาะสม รับและรวบรวมข้อมูลจำนวนทรัพยากรสำหรับระบบเตรียมความพร้อมในภูมิภาคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น   Read More »

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคม เช่น การประชุมผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Women’s Caucus) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิคนพื้นเมือง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ Read More »

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ที่บาหลีโดยมุ่งสร้างความเป็นอาเซียน (ASEAN Identity) โดยการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา นอกจากนั้นในปฏิญญายังมีการสนับสนุนกรอบความคิด “คิดอย่างอาเซียน” (Think ASEAN) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งสนับสนุนวาทกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทางวัฒนธรรม (Small... Read More »

ความคืบหน้า AEC

ความคืบหน้า AEC

ธันวาคม 7, 2011

  ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ประกาศเลื่อนการเข้าร่วมใน ASEAN Trading Link (ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเพื่ออนุมัติการทำธุรกรรมข้ามกัน (Cross-trading) ในตลาดหลักทรัพย์ของตนออกไปเป็นกลางปี 2012) รัฐมนตรีด้านการสื่อสารของอาเซียนประกาศบรรลุซึ่งข้อตกลงโดยหลักการที่จะยกเลิกการคิดค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติของโทรศัพท์ไร้สายภายในอาเซียน Read More »