home

เอกสารอื่นๆ

SSC ASEAN Focus Vol.9/59 “การปฏิรูปกองทัพจีน” ปฏิกิริยาในภูมิภาคต่อสิ่งท้าทาย

SSC ASEAN Focus Vol.9/59 “การปฏิรูปกองทัพจีน” ปฏิกิริยาในภูมิภาคต่อสิ่งท้าทาย

มิถุนายน 25, 2016

การดำเนินการตามแผนปฏิรูปกองทัพ (Modernization plan) ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของจีน ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาจากประเทศในภูมิภาคต่อการขยายอิทธิพลทางหารทหารของจีนในลักษณะ "ความหวาดระแวงด้านความมั่นคง" (Security Dilemma) และ "การสะสมอาวุธ" (Arms Build-up) ประเทศไทยและกองทัพจะมีจุดยืนต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร Read More »

ASEAN Focus: มองอาเซียนไตรมาสแรก หลังเปิด AEC

ASEAN Focus: มองอาเซียนไตรมาสแรก หลังเปิด AEC

มิถุนายน 22, 2016

"การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนอาจจะยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนในช่วง 5 เดือนแรก เพราะหลายๆ ประเทศกำลังปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและการลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดเตรียมพื้นที่ และการปรับระบบ ระเบียบต่างๆ ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนข้ามชาติที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั้งในและนอกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ซึ่งเราคงต้องใช้เวลาสักระยะในการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียที่แท้จริงในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภูมิภาคนี้" Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.8/59 การรับมือกับ IS ความท้าทาย “ร่วมกัน” ของอาเซียน

SSC ASEAN Focus Vol.8/59 การรับมือกับ IS ความท้าทาย “ร่วมกัน” ของอาเซียน

มีนาคม 15, 2016

ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและกลุ่มนิยมความรุนแรงหลายกลุ่ม โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Islamic State (IS) ที่ประกาศชัดเจนว่าได้ขยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคนี้ และอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อ 14 ม.ค. 59 ผ่านทางกลุ่มหันรุนแรงที่ประกาศภักดีต่อกลุ่ม IS ได้แก่ กลุ่ม The East Indonesia Mujahidin (MIT) และกลุ่ม Katibah Nusantara ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังมีบทบาทโดดเด่นและเคลื่อนไหวอยู่ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในฐานะกลุ่มตัวแทน IS ในภูมิภาคนี้ Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.7/59 อิทธิพลของจีนใน สปป. ลาว

SSC ASEAN Focus Vol.7/59 อิทธิพลของจีนใน สปป. ลาว

กุมภาพันธ์ 23, 2016

ความพยายามของ สปป. ลาว ที่ต้องการเห็นประชาชนของตนให้หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนให้ได้ภายในปี 2563 ตาม "แผนพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ปี 2554-2563" ด้วยการอนุมัติให้กลุ่มทุนจากจีนได้รับสัมปทานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนโครงการทั้งหมดของประเทศนั้น กำลังกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ สปป. ลาวต้องเผชิญ Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.6/59 จับตายุทธศาสตร์การเป็นแกนนำอำนาจทางทะเลโลกของอินโดนีเซีย

SSC ASEAN Focus Vol.6/59 จับตายุทธศาสตร์การเป็นแกนนำอำนาจทางทะเลโลกของอินโดนีเซีย

กุมภาพันธ์ 13, 2016

หลังจากการเข้ารับตำแหน่งผู้นำอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 57 ประธานาธิบดีโจโก วีโดโด หรือ โจโกวี ได้ประกาศเป้าหมายสำคัญของนโยบายต่างประเทศ ได้แก่ การพัฒนาอินโดนีเซียให้กลายเป็น "แกนอำนาจทางทะเลโลก" (Global Maritime Axis) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสุมทรสำคัญอย่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำนาจต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีอินโดนีเซียเป็นแกนกลาง Read More »

หนังสือ “อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน” โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือ “อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน” โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 5, 2016

หนังสือ “ASEAN 2025: Forging Ahead Together” ฉบับพร้อมคำแปลภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 จัดทำโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

ประเทศไทยกับอาเซียน โดย กรมประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยกับอาเซียน โดย กรมประชาสัมพันธ์

ธันวาคม 29, 2015

การบรรลุเป้าหมาย ของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประชาชนในชาติจะต้องรับรู้เข้าใจและให้การสนับสนุน ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านสนเทศอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมข้อมูลของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ Read More »

เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน โดย กระทรวงศึกษาธิการ

เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ธันวาคม 29, 2015

หนังสือเสริมความรู้ ภาพประกอบสี่สีน่ารักสดใส ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนแบบเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เป็นการปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน" เพื่อรู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งข้อมูลพื้นฐานและเกร็ดความรู้มากมาย และเพื่อให้รู้ว่าอาเซียนคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ Read More »

รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ประจำปี 2557 โดย United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand

รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ประจำปี 2557 โดย United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand

กุมภาพันธ์ 20, 2015

รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นผลผลิตของความพยายามร่วมมือกันระหว่างคณะทำงาน เฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand) Read More »

จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มธ.

จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

กรกฎาคม 25, 2014

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ จดหมายข่าว 1.1 (ตุลาคม 2556) จดหมายข่าว 1.2 (มกราคม 2557) จดหมายข่าว 1.3 (เมษายน 2557) จดหมายข่าว 1.4 (กรกฎาคม 2557) Read More »